Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 543
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2020
Häst Segrar  Prispengar
1 Merritt 6    557 500 kr
2 Viscount 6    445 000 kr
3 Järvsö Elling 5    535 772 kr
4 Rally Gunnar 5    318 900 kr
5 Global Brexit 5    260 000 kr
6 Princess S.W. 4    420 000 kr
7 Nordby Elde 4    337 500 kr
8 Bicc's Avalon 4    188 300 kr
9 Global Warrior 4    178 400 kr
10 Claire di Quattro 4    152 253 kr
11 Glide Devie 4    138 502 kr
12 SILENT NIGHT (G) 3    1 624 712 kr
13 Calle Crown 3    1 379 660 kr
14 Flash Håleryd 3    436 350 kr
15 Uncle Töll 3    407 500 kr
16 Shapes 3    321 010 kr
17 Maestro Zon 3    309 500 kr
18 Global Agreement 3    248 500 kr
19 Look Håleryd 3    244 000 kr
20 Cook Island 3    224 000 kr
21 Mily 3    207 000 kr
22 Kryptonite Hanover 3    200 900 kr
23 Eldson 3    178 800 kr
24 Bearicecream 3    143 300 kr
25 Hombre D. 3    139 500 kr
26 Love Håleryd 3    114 300 kr
27 Contagious 3    77 425 kr
28 Brenne Belinda 3    0 kr
29 Alm Stjernen 3    0 kr
30 Racing Brodda 2    597 000 kr
31 Monark Newmen 2    288 500 kr
32 SEASIDE SONG (G) 2    210 673 kr
33 Global Agency 2    195 900 kr
34 Ready Trophy 2    184 274 kr
35 Blownaway 2    172 900 kr
36 Our Pleasure 2    171 000 kr
37 Kirsi Boko 2    169 000 kr
38 Arch Lane 2    161 000 kr
39 Naughty Boy 2    157 600 kr
40 Nappa Scar 2    156 400 kr
41 Global Boom 2    146 000 kr
42 Crevisse 2    144 000 kr
43 Allagash Nancy 2    134 100 kr
44 Edrica 2    119 000 kr
45 Power Lane 2    118 000 kr
46 Dennis K. 2    116 500 kr
47 Victorious Wine 2    111 500 kr
48 Joel di Quattro 2    110 000 kr
49 Front Pace 2    107 000 kr
50 Listas Terminator 2    106 400 kr
51 Bottnas Gouverneur 2    102 500 kr
52 Zoko Lane 2    94 000 kr
53 Appreciated 2    91 901 kr
54 Lövdala Symphonie 2    90 500 kr
55 TOOTICK (G) 2    86 370 kr
56 Andelskungen To 2    82 000 kr
57 O'Man Flax 2    79 900 kr
58 KNIGHT OF LUCK (G) 2    74 978 kr
59 Gumman Sisu 2    68 500 kr
60 Donatello Wibb 2    67 000 kr
61 Earthquake Neo 2    61 600 kr
62 Glace Au Four 2    59 500 kr
63 Arizona Dream 2    57 177 kr
64 Global World News 2    55 500 kr
65 Hulte Tord 2    55 000 kr
66 Readly Lavec 2    50 000 kr
67 Red Jamie 2    48 410 kr
68 Barnacle 2    45 500 kr
69 Merrie Mistique 2    45 000 kr
70 Testa di Cavolo 2    24 000 kr
71 CENTRAL PARK (G) 1    685 961 kr
72 FREESTYLER (G) 1    351 650 kr
73 Brother Bill 1    288 000 kr
74 Sandsjöns Enzo 1    273 000 kr
75 Global Unspoked 1    202 900 kr
76 Catwalk Ima 1    189 400 kr
77 Dior Ima 1    164 500 kr
78 Höwings Zora 1    164 000 kr
79 Don't be Weak 1    150 500 kr
80 Guli Roy 1    149 000 kr
81 Barry Wadd 1    122 300 kr
82 Setauket 1    121 000 kr
83 Counterfeightr 1    118 758 kr
84 Qvanting Indika 1    115 000 kr
85 Picasso 1    113 500 kr
86 Rob Dyrdek 1    103 300 kr
87 Bastian Boom 1    93 500 kr
88 SHEPHERD GATE (G) 1    92 878 kr
89 Bellflower Wine 1    92 100 kr
90 BEACH ROAD ONE (G) 1    88 480 kr
91 Son Hugo Pellini 1    87 500 kr
92 Emir Ima 1    85 000 kr
93 Börge Kosing 1    84 300 kr
94 Höstbo Sune 1    81 900 kr
95 FIDJI (G) 1    80 297 kr
96 Järvsö Ola 1    78 500 kr
97 Imperator 1    77 300 kr
98 Nina Ginto 1    73 000 kr
99 Icarus Boko 1    71 800 kr
100 LoveExplosion H.C. 1    70 000 kr
101 Magic Happens 1    68 200 kr
102 Iris Di Quattro 1    66 600 kr
103 Wind of Victory 1    62 278 kr
104 Tresexton 1    62 000 kr
105 Global Whitechapel 1    61 400 kr
106 Collier 1    61 000 kr
107 Vicar 1    59 000 kr
108 My Gifted My 1    58 700 kr
109 HEY BROTHER (G) 1    58 100 kr
110 CASH IN (G) 1    58 100 kr
111 Kurt Cobain 1    58 000 kr
112 Candy Crush 1    56 600 kr
113 Sikvelands Stjerna 1    56 300 kr
114 Peter Highness 1    56 000 kr
115 Choctaw Split 1    55 800 kr
116 Västerbo Cirkus 1    54 900 kr
117 Don't Be a Loser 1    53 900 kr
118 Hunting Widow 1    52 000 kr
119 M.T.On Target 1    51 800 kr
120 Crazymonsterheart 1    51 250 kr
121 TWENTYTWOWONTDO (G) 1    50 662 kr
122 Caitriona 1    50 000 kr
123 Evander Am 1    49 000 kr
124 Cena 1    47 365 kr
125 Saucepan Thobo 1    47 000 kr
126 Håna Am 1    46 900 kr
127 Taittinger 1    43 500 kr
128 Monster Mustasch 1    43 200 kr
129 Garzon de Calamar 1    40 500 kr
130 Scarlet's Khaleesi 1    40 000 kr
131 Ailihphilia 1    39 500 kr
132 Rio Alta Wine 1    38 500 kr
133 Digital Pen 1    38 100 kr
134 Norrlands Smaragd 1    38 000 kr
135 Roc Star Joli 1    36 500 kr
136 Kalaxy Boko 1    35 621 kr
137 Boira V.W. 1    34 500 kr
138 Västerbo Jolene 1    32 000 kr
139 Express Lime 1    30 500 kr
140 Nashy Håleryd 1    30 500 kr
141 Valrhona Wibb 1    30 500 kr
142 Clerys Spring D.T. 1    30 200 kr
143 Jersey Boko 1    26 900 kr
144 Zofin Thobo 1    19 500 kr
Antal segrar under året 261

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)

E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  

© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 4.80141 sekunder.