Deklarationsanvisningar

T-001


Just nu
6 613
andelsägare.

Hur ska man deklarera sin andel i Easy KB

T-110

Deklarationsanvisningar

HÄR NEDAN TRYCKER DU FÖR ATT FÅ FRAM BLANKETTER m.m.
(Några deklarationsanvisningar ges INTE för JURIDISKA PERSONER. Dessa måste ha ordnad bokföring, där även innehav av kommanditandel bokförs. Deklarationen för juridisk person skall dock innehålla redovisning på blankett N3B, samt om försäljning skett på K15B. Inte heller ges några anvisningar för dem som INTE ÄR SKATTSKYLDIGA I SVERIGE; för dem gäller respektive lands skatteregler för skattskyldighet genom deltagande i svenskt bolag.)
DEKLARATIONSANVISNINGAR 2020 för FYSISK PERSON som äger andel/-ar under eget personnummer
Varje fysisk person som per 2019-12-31 ägde minst en andel* i EASY KB måste deklarera Inkomstdeklaration 1 senast den 4 maj 2020! Gäller även om ni bara har en privat andel, dvs. om ni önskar transportera tidigare års underskott (i avvaktan på en eventuell ny andelshäst)! Vi ber er undvika att e-deklarera, eftersom Skatteverkets deklarationsprogram på internet är standardiserat och ej är anpassat för Easy KBs unika koncept och deklarationsredovisning.
På sid 2 finns ett grönt fält som rör Näringsverksamhet och delägande i EASY KB är strong>passiv näringsverksamhet! Det som skall fyllas i på denna huvudblankett är antingen ruta 10.3 eller ruta 10.4, beroende på om verksamheten givit ett (rullande) överskott eller underskott. Detta får du fram efter att ha fyllt i blankett N3A se nedan.
OBS! Det lönar sig att varje år deklarera ditt rullande underskott, dvs även om du går back på ditt andelsägande: Skulle du få vinst i framtiden kan den kvittas mot detta ständigt rullande underskott!
N3A- blanketten
För att göra deklarationen av INKOMST AV PASSIV NÄRINGSVERKSAMHET behöver du:
Årets blankett N3A (genom att trycka på knappen här ovan på denna sida)
Underlag 'ANDELSRESULTAT' & 'ANSKAFFNINGSUTGIFTER' från Easy KB, erhåller du ovanför fliken 'Deklarationsanvisningar' på din egen 'Andelsägarsida' Tips; skriv ut dessa underlag i 'liggande-format' (= mer lättläst)!
Förra årets ifyllda blankett N3A (om du ägde andel/-ar redan 2018), inlämnad 2019.
Slutskattebesked 2019 (som du fick förra året)
N3A BLANKETT: SID 1 Avser redovisning av årets Andelsresultat
RAD NR ÅTGÄRD
1. Om summeringen längst ner till höger på (sista) bilagan Andelsresultat * är positiv (+) = ÖVERSKOTT, ifylls detta ditt totalresultat här.
2. Om summeringen längst ner till höger på (sista) bilagan Andelsresultat * är negativ (-) = UNDERSKOTT, ifylls detta ditt totalresultat här.
* OBS! Bilaga Andelsresultat måste ovillkorligen bifogas deklarationen!
Vidare ifylls följande rader i förekommande fall: 8. Underskott i dekl 2019 (se årets deklarationsspecifikation för inkomstår 2019, längst ner på sida 1) Summera ovanstående på rad 11. och 14. Om stort överskott föreligger på rad14. kan reglerna om räntefördelning, och/eller expansionsmedel bli aktuella (detta är dock frivilligt).Se i så fall RSV-anvisningarna eller ta kontakt med skattekonsult. I detta fall blir sidan två av N3A blanketten aktuell! I annat fall summerar du även vid rad 18. och 20.

25. Se förra årets blankett N3A rad 28 (Har skattemyndigheten ej godkänt detta belopp, så ifylls det godkända beloppet)

26. Fås från slutskattebeskedet för år 2019 (som du fick i höstas)

Ny summering på rad 27. som kan bli + (överskott) eller - (underskott).

28. Blir summeringen på rad 27 positiv (överskott) skall 25% av denna summa fyllas i rad 28.

30. Gör här en summering igen och fyll i raden för överskott om summeringen fortfarande är positiv.
DETTA ÖVERSKOTT ÖVERFÖRS TILL HUVUDBLANKETTEN 'INKOMSTDEKLARATION 1' SID 2, ruta 10.3

30.
Blir summeringen negativ ifylles raden för underskott och rad 32.
DETTA UNDERSKOTT ÖVERFÖRS TILL HUVUDBLANKETTEN 'INKOMSTDEKLARATION 1' SID 2, ruta 10.4
N3A BLANKETT: SID 2 Blir aktuell endast om stort överskott föreligger vid summeringen på rad 14, annars frivilligt (se kommentar där, rad 54-62)
N3A BLANKETT: SID 3 Avser Anskaffningsutgifter för dina andelar!
BERÄKNING AV ANSKAFFNINGSUTGIFT FÖR HANDELSBOLAG/ KOMMANDITBOLAG

RAD NR ÅTGÄRD

Räkna ihop 1), 2) och 3) nedan :

1) Från förra årets N3A (sid 3):

summan på förra årets N3A i rad 84. (positivt värde/överskott ) eller
summan på förra årets N3A i rad 85. (negativt värde/underskott)

2) Från avräkningsnotor:

+ summan av alla köpeskillingar som du betalat för alla andelsköp år 2019

3) Från avräkningsnotor:

- summan av alla försäljningar du gjort av andelar under år 2019

Tips; Se Easy KBs underlag/sammanställning för dina anskaffningsutgifter

68. Är denna summa positiv fyller du i rad 68.
69. Är denna summa negativ fyller du i rad 69.

70. Titta sedan på första sidan, och om summeringen på rad 11. är positiv ifylles rad 70.

71. Summan av alla tillskott (se bilaga Anskaffningsutgifter * rad B).

73. Summan av alla uttag (se bilaga Anskaffningsutgifter * rad C).

* OBS! Bilaga Anskaffningsutgifter måste ovillkorligen bifogas deklarationen!

79. Summering

80., 81., 82., 83. används endast i förekommande fall

84. Blir summeringen positiv (förlust) ifylls rad 84.

85. Blir summeringen negativ (vinst) ifylls rad 85.

Övriga rubriker på sidan 3 används endast i förekommande fall.
Så är deklarationsbilagan N3A klar och bifogas din deklaration. Om skattemyndigheten senare i år vill ha en kopia av själva kommanditbolagets deklaration (vilket sällan sker) så kan du kontakta Easy KB. Eventuellt kanske skattemyndigheten även vill ha en andelsägarförteckning, som visar att du är delägare i hästen, därför är det bra om du redan nu skriver ut en dito från 'Andelsägarsidan' och sparar ifall skattemyndigheten så önskar.

Har du sålt en, flera eller alla dina andelar under 2019, så måste du dessutom deklarera REAVINST el REAFÖRLUST.

Detta sker på blankett K15A (se kommentar där)
Har du sålt en eller flera andelar i EASY KB under 2019, skall du - som nämnts - deklarera detta på blankett K15A. Detta gäller även dig som under året 'gått ur bolaget' dvs. som sålt/avyttrat sin sista andel (även den 'privata andelen'). De som sålt/avyttrat sin sista andel behöver däremot inte deklarera Inkomst av passiv näringsverksamhet på blankett N3A enligt ovan - såvida inte särskild överenskommelse träffats mellan säljare och köpare att årets resultat skall fördelas på annat vis än att detta tillkommer köparen i dess helhet. Sådan överenskommelse har Easy KB ingen vetskap om och deklaration måste i sådant fall ske efter andra regler.Har andel övergått till annan genom arv, testamente, gåva, bodelning el dyl. skall reavinst/reaförlust- deklaration ske på K15A om den justerade anskaffningsutgiften är negativ. Är den justerade anskaffningsutgiften positiv, övertar förvärvaren den tidigare ägarens anskaffningsutgift.
© Easy KB

Kontaktinformation© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB

Easy KB (916616-7271)
Postadress:   Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 
Besöksadress:  Knivstagatan 8   753 23  UPPSALA  
Telefon: 018-124004 (9 - 16)
E-post
Sören Herbertsson soren.herbertsson@easykb.se
Staffan Karlsson staffan.karlsson@easykb.se
Folke Forsmarker info@easykb.se
Göran Blom goran.blom@easykb.se
Ekonomi eva.easykb@telia.com
Sidan skapades på 0.03822 sekunder.