Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001

Just nu
5 776
andelsägare.

Segerprocent =12.01

  
Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

  
Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2018
Häst Segrar  Prispengar
1 Dusktodawn Sisu 4    230 000 kr
2 Princess S.W. 4    185 000 kr
3 Ecco Hornline 4    153 800 kr
4 MRS LOREEN (G) 3    490 000 kr
5 Super Grabben 3    248 000 kr
6 Rim Perfect 3    190 200 kr
7 Julius Leejs 3    150 600 kr
8 Picasso 3    110 803 kr
9 Diadem Viking 3    80 000 kr
10 Triton Baz 3    75 050 kr
11 Mily 2    406 500 kr
12 Baronesse Ima 2    345 700 kr
13 Star Advisor Joli 2    295 500 kr
14 Legoholm Zon 2    289 500 kr
15 Adiago Trot 2    277 800 kr
16 La Camilla Pellini 2    165 250 kr
17 Queen Of Sand 2    160 300 kr
18 Reggae Hall 2    117 400 kr
19 Magic Happens 2    103 600 kr
20 Clerys Spring D.T. 2    102 200 kr
21 Genesis 2    101 500 kr
22 Sandsjöns Enzo 2    96 000 kr
23 Invincible H.C. 2    90 869 kr
24 Alvgrim 2    86 700 kr
25 Bubba Degato 2    85 700 kr
26 Kaci 2    82 800 kr
27 Whitesand 2    75 000 kr
28 Amorino 2    74 000 kr
29 ROMAN KING (G) 2    69 940 kr
30 Emmylou Love 2    69 800 kr
31 Fortune Teller 2    66 500 kr
32 My Gifted My 2    53 700 kr
33 Calle Crown 1    363 500 kr
34 Violet Bi 1    308 550 kr
35 Zenita Kronos 1    248 000 kr
36 Gandhi Boko 1    219 437 kr
37 Viscount 1    212 000 kr
38 FRANS (G) 1    183 000 kr
39 Thought Hanover 1    157 500 kr
40 Urgent Call 1    143 500 kr
41 Pretty Perfect 1    127 300 kr
42 Aria 1    127 000 kr
43 AFAAL (G) 1    124 764 kr
44 Cuba Libre Ice 1    124 000 kr
45 Valley Streamline 1    106 500 kr
46 Monark Newmen 1    104 100 kr
47 Jessica Highness 1    98 100 kr
48 SHOWY SHAUN (G) 1    95 500 kr
49 Okashi Cheri 1    90 770 kr
50 Kiss My Lips Hc 1    89 500 kr
51 Delsbofaks 1    85 948 kr
52 Alvena Warrior 1    85 600 kr
53 Guli Roy 1    73 500 kr
54 Ulriika Highness 1    72 200 kr
55 JAMAICA (G) 1    70 000 kr
56 VARLO (G) 1    66 250 kr
57 NINETY BULLETS (G) 1    65 000 kr
58 Sikvelands Stjerna 1    64 300 kr
59 Eigelands Fredrik 1    59 000 kr
60 DAXIOS (G) 1    57 505 kr
61 Global Warrior 1    55 500 kr
62 ELLA BROWN (G) 1    53 800 kr
63 Edelsa 1    53 242 kr
64 STUREPLAN (G) 1    50 000 kr
65 D'Laina 1    48 500 kr
66 Hermine Boko 1    47 000 kr
67 Imperator 1    45 000 kr
68 Mr Big Sox 1    42 600 kr
69 Mill Zorn 1    42 000 kr
70 Nygårds Josefin 1    41 500 kr
71 Nordby Kuling 1    40 200 kr
72 Kungkurt 1    38 400 kr
73 Pearl Face 1    37 800 kr
74 Cexter Bob 1    35 700 kr
75 Evander Am 1    33 000 kr
76 Staro Key West 1    32 000 kr
77 Fidde Loss 1    31 300 kr
78 Holens Aquavit 1    26 000 kr
79 Lamborghini Lini 1    24 950 kr
80 Bottnas Cognac 1    23 598 kr
81 Lotus Gil 1    20 994 kr
82 Counterfeightr 1    15 500 kr
83 Precious Lord 1    14 300 kr
84 Cinnamon Prince 1    12 000 kr
Antal segrar under året 129

      

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  75105  UPPSALA 

Telefon: 018-124004 (08.30-16.30)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8  UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.05715 sekunder.