Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 376
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2019
Häst Segrar  Prispengar
1 Racing Brodda 5    4 080 000 kr
2 Brother Bill 4    2 455 500 kr
3 FREESTYLER (G) 4    744 183 kr
4 Guli Roy 4    562 728 kr
5 Queen Of Sand 4    516 180 kr
6 Star Advisor Joli 4    449 600 kr
7 MR KYGO (G) 4    444 400 kr
8 Sandsjöns Enzo 4    396 700 kr
9 Urgent Call 4    330 500 kr
10 Smedsbo Faksen 4    283 000 kr
11 Love Håleryd 4    273 200 kr
12 Quick Vald 4    217 154 kr
13 Captain My Captain 4    179 800 kr
14 Peter Highness 4    138 600 kr
15 Victory Highness 4    118 000 kr
16 SILENT NIGHT (G) 3    741 000 kr
17 Hierro Boko 3    546 912 kr
18 A'nana de Bohem 3    481 700 kr
19 Amerindienne 3    315 500 kr
20 LoveExplosion H.C. 3    279 300 kr
21 Global Avenue 3    250 500 kr
22 Järvsö Elling 3    201 307 kr
23 O.M.Dont Cry 3    172 100 kr
24 Västerbo Jolene 3    158 500 kr
25 Water Puddle 3    151 700 kr
26 Lukas Zaz 3    138 700 kr
27 Vicar 3    124 000 kr
28 Glace Au Four 3    116 000 kr
29 Järvsö Micke 3    113 800 kr
30 Policy Of Truth 2    627 000 kr
31 Dior Ima 2    478 000 kr
32 Nappa Scar 2    383 500 kr
33 Flash Håleryd 2    295 800 kr
34 Princess S.W. 2    226 500 kr
35 Nordby Kuling 2    225 700 kr
36 WILTONS (G) 2    218 600 kr
37 Calamara's Girl 2    188 700 kr
38 Counterfeightr 2    165 100 kr
39 Edrica 2    159 997 kr
40 Guli Atom 2    156 000 kr
41 Global Warrior 2    155 000 kr
42 Berberis 2    144 600 kr
43 Jaramaz Boko 2    142 000 kr
44 Earthquake Neo 2    139 950 kr
45 Diadem Viking 2    135 900 kr
46 Jinx'em 2    133 600 kr
47 Guidetti Sisu 2    122 860 kr
48 Barry Wadd 2    117 000 kr
49 Västerbo Cirkus 2    116 050 kr
50 Uncle Töll 2    111 000 kr
51 Ailihphilia 2    110 300 kr
52 Rally Gunnar 2    110 200 kr
53 Global Agreement 2    110 000 kr
54 Don't be Weak 2    110 000 kr
55 Naughty Boy 2    102 600 kr
56 Evander Am 2    99 500 kr
57 Majestic Wine 2    93 500 kr
58 Mr Deauville 2    93 400 kr
59 Coram d'Inverne 2    86 000 kr
60 RUBY STARLIGHT (G) 2    81 480 kr
61 Valley Streamline 2    71 000 kr
62 Emmylou Love 2    69 800 kr
63 Vapour Trail 2    68 900 kr
64 Ecco Hornline 2    45 300 kr
65 Mogge Hall 2    36 913 kr
66 Global Amazone 1    742 500 kr
67 YRROLL (G) 1    386 500 kr
68 Adiago Trot 1    364 312 kr
69 SEASIDE SONG (G) 1    336 044 kr
70 JAMAICA (G) 1    264 400 kr
71 LIIQING HILL (G) 1    231 900 kr
72 HALLDORSSON (G) 1    210 000 kr
73 Look Håleryd 1    203 500 kr
74 Testa di Cavolo 1    194 000 kr
75 No Matter 1    154 500 kr
76 Carlos Stephanie 1    146 865 kr
77 MRS SWIFT (G) 1    140 000 kr
78 Gandhi Boko 1    136 700 kr
79 Fabriz Boko 1    134 079 kr
80 Global Utopia 1    130 000 kr
81 La Camilla Pellini 1    126 500 kr
82 Alvena Warrior 1    123 500 kr
83 Gordon Brodde 1    120 000 kr
84 DEBBIE DAWN (G) 1    119 426 kr
85 Global Unspoked 1    118 900 kr
86 STUREPLAN (G) 1    116 000 kr
87 GRAND TORINI (G) 1    114 520 kr
88 Magic Happens 1    111 500 kr
89 Roc Star Joli 1    109 800 kr
90 Laurentius Valiant 1    108 500 kr
91 Express Lime 1    105 500 kr
92 Allagash Nancy 1    105 000 kr
93 Crazymonsterheart 1    104 800 kr
94 Global Whitechapel 1    103 700 kr
95 Princess Kei'em 1    101 500 kr
96 VISITEUR DU POM (G) 1    100 644 kr
97 Pearl Face 1    100 300 kr
98 Monark Newmen 1    96 000 kr
99 Global World News 1    96 000 kr
100 Setauket 1    93 000 kr
101 AFAAL (G) 1    92 528 kr
102 Super Grabben 1    91 100 kr
103 Firecracker 1    90 500 kr
104 Cexter Bob 1    89 000 kr
105 Cassius Ima 1    88 800 kr
106 Gumman Sisu 1    88 500 kr
107 Barnacle 1    86 000 kr
108 Zoko Lane 1    82 400 kr
109 Candy Crush 1    81 800 kr
110 Ella Pace 1    80 800 kr
111 Obi Degato 1    79 800 kr
112 Slimfit 1    71 713 kr
113 LIKONI (G) 1    67 480 kr
114 Järvsö Irene 1    67 300 kr
115 Global Agency 1    66 000 kr
116 Eigelands Fredrik 1    63 000 kr
117 Tresexton 1    62 700 kr
118 Varg Eld 1    61 300 kr
119 New Aviator 1    60 700 kr
120 R.K.Prince 1    60 700 kr
121 EASY MORRIS (G) 1    60 500 kr
122 Lexington Zon 1    58 000 kr
123 Sara Hall 1    57 700 kr
124 Eldson 1    57 300 kr
125 Alfas Leonore 1    57 000 kr
126 Icarus Boko 1    54 300 kr
127 Victorious Wine 1    53 800 kr
128 Saphir C. D. 1    53 713 kr
129 Nygårds Josefin 1    53 000 kr
130 All For One 1    50 400 kr
131 Merritt 1    50 300 kr
132 Front Pace 1    45 000 kr
133 Lotus Gil 1    40 246 kr
134 VästerboFlashDance 1    37 500 kr
135 Mill Zorn 1    36 500 kr
136 Zofin Thobo 1    36 500 kr
137 Quebec C. D. 1    34 300 kr
138 Muscle Energy 1    33 800 kr
139 Super Blood Avista 1    33 300 kr
140 Jas 1    33 300 kr
141 Forrest Gump S.F. 1    32 400 kr
142 MY NAME IS AL (G) 1    28 000 kr
143 Thisgirlisonfire 1    27 800 kr
144 Elsås Ravn 1    26 900 kr
145 Amore Passo V.W. 1    25 500 kr
146 Chill's Exclusive 1    25 000 kr
147 Carlos Krios 1    21 000 kr
148 Merrie Mistique 1    20 600 kr
Antal segrar under året 258

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2019 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.05632 sekunder.