Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 503
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2020
Häst Segrar  Prispengar
1 Merritt 6    502 500 kr
2 Järvsö Elling 5    522 272 kr
3 Viscount 5    225 000 kr
4 Nordby Elde 4    315 000 kr
5 Global Brexit 4    220 000 kr
6 Rally Gunnar 4    208 900 kr
7 Bicc's Avalon 4    181 500 kr
8 Global Warrior 4    157 900 kr
9 Claire di Quattro 4    152 253 kr
10 SILENT NIGHT (G) 3    1 624 712 kr
11 Flash Håleryd 3    417 350 kr
12 Princess S.W. 3    345 000 kr
13 Maestro Zon 3    289 500 kr
14 Look Håleryd 3    236 500 kr
15 Cook Island 3    209 000 kr
16 Eldson 3    174 300 kr
17 Bearicecream 3    143 300 kr
18 Glide Devie 3    118 501 kr
19 Love Håleryd 3    104 300 kr
20 Contagious 3    76 925 kr
21 Calle Crown 2    1 148 757 kr
22 Racing Brodda 2    559 000 kr
23 Monark Newmen 2    258 500 kr
24 Shapes 2    233 510 kr
25 SEASIDE SONG (G) 2    210 673 kr
26 Global Agency 2    195 900 kr
27 Uncle Töll 2    187 500 kr
28 Ready Trophy 2    184 274 kr
29 Blownaway 2    172 900 kr
30 Our Pleasure 2    171 000 kr
31 Arch Lane 2    161 000 kr
32 Nappa Scar 2    156 400 kr
33 Naughty Boy 2    151 200 kr
34 Kryptonite Hanover 2    140 400 kr
35 Allagash Nancy 2    118 600 kr
36 Edrica 2    118 000 kr
37 Victorious Wine 2    111 500 kr
38 Dennis K. 2    111 500 kr
39 Global Agreement 2    108 500 kr
40 Bottnas Gouverneur 2    102 500 kr
41 Listas Terminator 2    99 900 kr
42 Hombre D. 2    99 500 kr
43 Zoko Lane 2    94 000 kr
44 Power Lane 2    93 000 kr
45 Lövdala Symphonie 2    90 500 kr
46 Andelskungen To 2    82 000 kr
47 TOOTICK (G) 2    76 815 kr
48 KNIGHT OF LUCK (G) 2    74 478 kr
49 O'Man Flax 2    74 000 kr
50 Donatello Wibb 2    67 000 kr
51 Gumman Sisu 2    63 500 kr
52 Arizona Dream 2    56 177 kr
53 Global World News 2    55 500 kr
54 Hulte Tord 2    54 500 kr
55 Red Jamie 2    48 410 kr
56 Glace Au Four 2    45 500 kr
57 Testa di Cavolo 2    24 000 kr
58 CENTRAL PARK (G) 1    685 961 kr
59 FREESTYLER (G) 1    351 650 kr
60 Sandsjöns Enzo 1    268 500 kr
61 Brother Bill 1    260 500 kr
62 Catwalk Ima 1    189 400 kr
63 Global Unspoked 1    165 400 kr
64 Dior Ima 1    164 500 kr
65 Höwings Zora 1    135 000 kr
66 Barry Wadd 1    121 800 kr
67 Setauket 1    121 000 kr
68 Guli Roy 1    120 000 kr
69 Qvanting Indika 1    115 000 kr
70 Don't be Weak 1    108 000 kr
71 Rob Dyrdek 1    103 300 kr
72 Global Boom 1    96 000 kr
73 Mily 1    87 000 kr
74 SHEPHERD GATE (G) 1    85 074 kr
75 Emir Ima 1    85 000 kr
76 BEACH ROAD ONE (G) 1    83 832 kr
77 Counterfeightr 1    83 258 kr
78 Bellflower Wine 1    82 700 kr
79 Höstbo Sune 1    81 900 kr
80 Börge Kosing 1    81 300 kr
81 FIDJI (G) 1    80 297 kr
82 Appreciated 1    79 901 kr
83 Kirsi Boko 1    79 000 kr
84 Crevisse 1    79 000 kr
85 Järvsö Ola 1    78 500 kr
86 Nina Ginto 1    73 000 kr
87 Imperator 1    70 500 kr
88 LoveExplosion H.C. 1    70 000 kr
89 Magic Happens 1    68 200 kr
90 Icarus Boko 1    65 400 kr
91 Tresexton 1    62 000 kr
92 Global Whitechapel 1    61 400 kr
93 Collier 1    61 000 kr
94 Iris Di Quattro 1    60 000 kr
95 Vicar 1    59 000 kr
96 Front Pace 1    57 000 kr
97 Candy Crush 1    56 600 kr
98 Sikvelands Stjerna 1    56 300 kr
99 Peter Highness 1    56 000 kr
100 Choctaw Split 1    55 800 kr
101 Västerbo Cirkus 1    54 400 kr
102 Ashanti Bi 1    53 500 kr
103 Don't Be a Loser 1    53 400 kr
104 Hunting Widow 1    51 500 kr
105 My Gifted My 1    51 200 kr
106 Earthquake Neo 1    51 100 kr
107 TWENTYTWOWONTDO (G) 1    50 662 kr
108 Caitriona 1    50 000 kr
109 Sara Hall 1    48 400 kr
110 Evander Am 1    48 000 kr
111 Cena 1    46 865 kr
112 M.T.On Target 1    45 000 kr
113 Crazymonsterheart 1    44 750 kr
114 Monster Mustasch 1    42 200 kr
115 COLIFLOR (G) 1    42 108 kr
116 Saucepan Thobo 1    41 500 kr
117 Kurt Cobain 1    40 500 kr
118 Håna Am 1    40 000 kr
119 Ailihphilia 1    39 500 kr
120 Norrlands Smaragd 1    38 000 kr
121 Kalaxy Boko 1    35 621 kr
122 Roc Star Joli 1    31 500 kr
123 Express Lime 1    30 500 kr
124 Valrhona Wibb 1    30 500 kr
125 Clerys Spring D.T. 1    29 700 kr
126 Digital Pen 1    27 600 kr
127 Västerbo Jolene 1    27 000 kr
128 Jersey Boko 1    26 900 kr
129 Boira V.W. 1    25 500 kr
130 Taittinger 1    20 000 kr
131 Zofin Thobo 1    19 000 kr
132 Readly Lavec 1    10 000 kr
Antal segrar under året 222

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 3.87115 sekunder.