Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001

Just nu
5 607
andelsägare.

  
Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

  
Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2017
Häst Segrar Prispengar
1 Star Advisor Joli 6 659 950 kr
2 Ulriika Highness 6 240 200 kr
3 MUTEKI (G) 5 786 080 kr
4 Calle Crown 5 397 500 kr
5 Obi Degato 5 251 500 kr
6 Valley Streamline 5 199 300 kr
7 Ginotonic 5 147 000 kr
8 Violet Bi 4 1 230 000 kr
9 Cuba Libre Ice 4 528 616 kr
10 Mily 4 288 500 kr
11 O.M.Dont Cry 4 251 684 kr
12 Julius Leejs 4 179 591 kr
13 Monark Newmen 3 3 137 940 kr
14 Calamara's Girl 3 1 356 900 kr
15 Policy Of Truth 3 938 900 kr
16 SEASIDE SONG (G) 3 715 998 kr
17 Nappa Scar 3 483 550 kr
18 Delicious Grim 3 428 000 kr
19 Alkalizer Am 3 399 758 kr
20 Delsbofaks 3 390 808 kr
21 Urgent Call 3 365 200 kr
22 STUREPLAN (G) 3 280 140 kr
23 Lukas Zaz 3 274 000 kr
24 MRS KIESZA (G) 3 205 408 kr
25 Edelsa 3 198 500 kr
26 Fortune Teller 3 198 500 kr
27 Super Grabben 3 174 100 kr
28 Baronesse Ima 3 142 500 kr
29 Jessica Highness 3 131 700 kr
30 Kungkurt 3 86 900 kr
31 Mr Big Sox 3 85 700 kr
32 Skip Beau 3 58 750 kr
33 New Aviator 3 47 000 kr
34 MRS LOREEN (G) 2 590 000 kr
35 ANTIGUA (G) 2 315 000 kr
36 No Matter 2 292 500 kr
37 Smedsbo Faksen 2 259 272 kr
38 Nonstop Cheri 2 236 500 kr
39 Alvena Take It 2 232 825 kr
40 CASTILLO (G) 2 213 000 kr
41 Nobel Southwind 2 205 700 kr
42 Ultimate Wine 2 187 118 kr
43 Qamaro C.d. 2 172 200 kr
44 Cexter Bob 2 155 500 kr
45 NINETY BULLETS (G) 2 136 600 kr
46 Omay Southwind 2 135 300 kr
47 Järvsö Irene 2 119 040 kr
48 Bubba Degato 2 117 700 kr
49 Chosen One 2 110 500 kr
50 Reggae Hall 2 103 300 kr
51 Kiss My Ace 2 102 800 kr
52 Dreams Burn Down 2 100 500 kr
53 Alle Cash 2 100 000 kr
54 Calle Laday 2 99 100 kr
55 Quiet Please 2 95 800 kr
56 Trito De Royal 2 90 100 kr
57 Järvsö Elviz 2 89 700 kr
58 Victory Streamline 2 80 800 kr
59 Alexis Goodland 2 80 000 kr
60 Upbeat Music 2 79 000 kr
61 Happy Ours 2 78 200 kr
62 Linus Wibb 2 77 000 kr
63 Nordby Kuling 2 73 300 kr
64 Yrsa Brick 2 70 600 kr
65 Dusktodawn Sisu 2 68 100 kr
66 Clerys Spring D. T. 2 65 200 kr
67 Dream U.N.G. 2 65 100 kr
68 Counterfeightr 2 50 800 kr
69 Sol Varga 2 42 300 kr
70 Nygårds Josefin 2 35 500 kr
71 White Lightning 1 1 192 250 kr
72 Quebec C. D. 1 483 000 kr
73 FREESTYLER (G) 1 473 050 kr
74 Ajabaja 1 273 940 kr
75 Undine 1 243 040 kr
76 D'Laina 1 242 060 kr
77 Magic Happens 1 232 000 kr
78 Racing Brodda 1 230 000 kr
79 Mr Deauville 1 223 000 kr
80 AFAAL (G) 1 163 007 kr
81 LOOP DE LI (G) 1 162 050 kr
82 TAAIQOON (G) 1 161 000 kr
83 Britt Palema 1 152 076 kr
84 Legoholm Zon 1 148 400 kr
85 Zoko Lane 1 122 500 kr
86 Fancy Flair 1 120 500 kr
87 My Gifted My 1 112 200 kr
88 Thengill 1 110 600 kr
89 Dogge Sting 1 100 500 kr
90 DAXIOS (G) 1 98 000 kr
91 ROMAN KING (G) 1 92 000 kr
92 Clouds Above 1 92 000 kr
93 Riverside Drive 1 90 100 kr
94 Tequila Palema 1 87 000 kr
95 Global Trustful 1 85 400 kr
96 Sunes Sommar 1 80 800 kr
97 Earthquake Neo 1 79 800 kr
98 Klara Håleryd 1 73 500 kr
99 Viscount 1 72 000 kr
100 Önas My 1 71 300 kr
101 HIGHTOWER (G) 1 70 792 kr
102 O'Man Flax 1 69 000 kr
103 Bren Derlin Am 1 62 426 kr
104 Eigelands Fredrik 1 59 180 kr
105 Merritt 1 55 000 kr
106 BANKETTE (G) 1 52 000 kr
107 Tinto One 1 51 600 kr
108 Majestic Wine 1 50 000 kr
109 Herakles 1 49 000 kr
110 Bottnas Cognac 1 44 688 kr
111 Tin Gnist 1 44 309 kr
112 Cabades 1 42 300 kr
113 Moonshadow E. E. 1 40 500 kr
114 Imperator 1 36 300 kr
115 Höstbo Sune 1 36 300 kr
116 Okashi Cheri 1 33 200 kr
117 Ella Pace 1 32 200 kr
118 Eleanor Shellby 1 28 300 kr
119 Crystal Cava 1 26 000 kr
120 Invincible H.C. 1 25 000 kr
121 Ecco Hornline 1 24 600 kr
122 Cinnamon Prince 1 24 300 kr
123 Othello C.D. 1 22 500 kr
124 Alvena Warrior 1 19 500 kr
125 Loke Nalan 1 12 000 kr
Antal segrar under året 249

      

Kontaktinformation

Easy KB (916616-7271) Postadress: Box 305, 751 05 UPPSALA Telefon: 018-124004 (08.30-16.30) Telefax: 018-126004 E-post: info@easykb.se Besöksadress: Knivstagatan 6 UPPSALA © 1987 - 2017 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.03611 sekunder.