Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 242
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2019
Häst Segrar  Prispengar
1 Racing Brodda 4    3 880 000 kr
2 Queen Of Sand 4    514 180 kr
3 FREESTYLER (G) 4    362 183 kr
4 Sandsjöns Enzo 4    302 200 kr
5 Smedsbo Faksen 4    283 000 kr
6 Captain My Captain 4    179 300 kr
7 Love Håleryd 4    162 700 kr
8 Victory Highness 4    118 000 kr
9 Hierro Boko 3    538 912 kr
10 A'nana de Bohem 3    475 200 kr
11 SILENT NIGHT (G) 3    459 000 kr
12 Guli Roy 3    450 228 kr
13 Star Advisor Joli 3    316 300 kr
14 Amerindienne 3    315 500 kr
15 LoveExplosion H.C. 3    279 300 kr
16 Global Avenue 3    237 500 kr
17 MR KYGO (G) 3    217 700 kr
18 Quick Vald 3    182 154 kr
19 Västerbo Jolene 3    158 500 kr
20 Water Puddle 3    151 700 kr
21 O.M.Dont Cry 3    141 100 kr
22 Lukas Zaz 3    138 700 kr
23 Peter Highness 3    101 100 kr
24 Policy Of Truth 2    585 000 kr
25 Dior Ima 2    451 500 kr
26 Nappa Scar 2    378 000 kr
27 Urgent Call 2    270 000 kr
28 Nordby Kuling 2    225 700 kr
29 Calamara's Girl 2    188 700 kr
30 Flash Håleryd 2    181 800 kr
31 Guli Atom 2    156 000 kr
32 Global Warrior 2    147 000 kr
33 Edrica 2    144 497 kr
34 Berberis 2    139 300 kr
35 Diadem Viking 2    135 900 kr
36 Counterfeightr 2    134 100 kr
37 Guidetti Sisu 2    122 360 kr
38 Barry Wadd 2    117 000 kr
39 Västerbo Cirkus 2    110 550 kr
40 Global Agreement 2    110 000 kr
41 Ailihphilia 2    109 800 kr
42 Järvsö Elling 2    108 307 kr
43 Rally Gunnar 2    106 700 kr
44 Evander Am 2    98 500 kr
45 Glace Au Four 2    95 200 kr
46 Naughty Boy 2    93 800 kr
47 Majestic Wine 2    93 500 kr
48 Mr Deauville 2    93 400 kr
49 Coram d'Inverne 2    86 000 kr
50 Järvsö Micke 2    71 300 kr
51 Brother Bill 2    70 500 kr
52 Emmylou Love 2    69 800 kr
53 Vicar 2    49 000 kr
54 Ecco Hornline 2    45 300 kr
55 Mogge Hall 2    31 113 kr
56 Global Amazone 1    742 500 kr
57 YRROLL (G) 1    386 500 kr
58 Adiago Trot 1    343 812 kr
59 SEASIDE SONG (G) 1    335 544 kr
60 JAMAICA (G) 1    263 900 kr
61 Look Håleryd 1    203 500 kr
62 Testa di Cavolo 1    193 000 kr
63 HALLDORSSON (G) 1    178 920 kr
64 Gandhi Boko 1    129 700 kr
65 No Matter 1    129 000 kr
66 Carlos Stephanie 1    127 365 kr
67 La Camilla Pellini 1    126 500 kr
68 LIIQING HILL (G) 1    126 200 kr
69 DEBBIE DAWN (G) 1    118 926 kr
70 STUREPLAN (G) 1    116 000 kr
71 GRAND TORINI (G) 1    114 520 kr
72 Laurentius Valiant 1    108 500 kr
73 Magic Happens 1    106 000 kr
74 Princess S.W. 1    101 500 kr
75 Pearl Face 1    100 300 kr
76 Roc Star Joli 1    100 300 kr
77 Global Utopia 1    99 000 kr
78 WILL BE A HERO (G) 1    98 840 kr
79 Crazymonsterheart 1    96 300 kr
80 Fabriz Boko 1    95 703 kr
81 Global World News 1    95 500 kr
82 VISITEUR DU POM (G) 1    94 919 kr
83 Setauket 1    93 000 kr
84 Alvena Warrior 1    92 000 kr
85 Uncle Töll 1    91 000 kr
86 Global Whitechapel 1    90 700 kr
87 Barnacle 1    86 000 kr
88 Cexter Bob 1    82 200 kr
89 Firecracker 1    81 000 kr
90 Express Lime 1    80 500 kr
91 Ella Pace 1    80 300 kr
92 Omay Southwind 1    80 200 kr
93 Candy Crush 1    79 800 kr
94 Monark Newmen 1    76 000 kr
95 Cassius Ima 1    75 800 kr
96 Zoko Lane 1    73 900 kr
97 Jinx'em 1    73 600 kr
98 Slimfit 1    71 213 kr
99 LIKONI (G) 1    66 080 kr
100 Järvsö Irene 1    65 200 kr
101 Obi Degato 1    64 300 kr
102 Jaramaz Boko 1    62 000 kr
103 New Aviator 1    60 700 kr
104 R.K.Prince 1    60 700 kr
105 EASY MORRIS (G) 1    60 500 kr
106 Gordon Brodde 1    59 500 kr
107 Eigelands Fredrik 1    59 000 kr
108 Varg Eld 1    57 300 kr
109 Tresexton 1    54 200 kr
110 Eldson 1    53 500 kr
111 Icarus Boko 1    50 500 kr
112 Alfas Leonore 1    50 500 kr
113 All For One 1    49 900 kr
114 Merritt 1    47 100 kr
115 Victorious Wine 1    44 800 kr
116 Valley Streamline 1    40 300 kr
117 Nygårds Josefin 1    37 000 kr
118 Mill Zorn 1    36 500 kr
119 Global Agency 1    33 000 kr
120 Saphir C. D. 1    32 713 kr
121 Super Blood Avista 1    32 300 kr
122 Lotus Gil 1    32 246 kr
123 MY NAME IS AL (G) 1    27 000 kr
124 Elsås Ravn 1    26 900 kr
125 Jas 1    26 200 kr
126 Amore Passo V.W. 1    25 500 kr
127 Quebec C. D. 1    25 500 kr
128 Chill's Exclusive 1    25 000 kr
129 Zofin Thobo 1    23 500 kr
130 Carlos Krios 1    21 000 kr
131 Merrie Mistique 1    16 000 kr
Antal segrar under året 217

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2019 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.05858 sekunder.