Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 465
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2020
Häst Segrar  Prispengar
1 Merritt 5    350 500 kr
2 Järvsö Elling 4    335 000 kr
3 Bicc's Avalon 4    181 500 kr
4 Claire di Quattro 4    151 253 kr
5 Viscount 4    97 500 kr
6 SILENT NIGHT (G) 3    1 438 847 kr
7 Flash Håleryd 3    391 850 kr
8 Princess S.W. 3    297 000 kr
9 Maestro Zon 3    289 000 kr
10 Nordby Elde 3    214 500 kr
11 Cook Island 3    182 000 kr
12 Global Brexit 3    156 500 kr
13 Rally Gunnar 3    151 400 kr
14 Bearicecream 3    143 300 kr
15 Eldson 3    140 000 kr
16 Global Warrior 3    132 900 kr
17 Järvsö Micke 3    109 800 kr
18 Love Håleryd 3    104 300 kr
19 Glide Devie 3    90 501 kr
20 Calle Crown 2    1 039 850 kr
21 Racing Brodda 2    433 500 kr
22 Global Agency 2    195 900 kr
23 Blownaway 2    172 900 kr
24 Shapes 2    168 010 kr
25 Our Pleasure 2    165 000 kr
26 Arch Lane 2    161 000 kr
27 Uncle Töll 2    148 500 kr
28 Nappa Scar 2    138 900 kr
29 Look Håleryd 2    134 000 kr
30 Edrica 2    118 000 kr
31 Victorious Wine 2    111 500 kr
32 Bottnas Gouverneur 2    102 500 kr
33 Hombre D. 2    99 500 kr
34 Zoko Lane 2    94 000 kr
35 Lövdala Symphonie 2    90 500 kr
36 Listas Terminator 2    84 900 kr
37 Power Lane 2    80 500 kr
38 KNIGHT OF LUCK (G) 2    69 000 kr
39 Andelskungen To 2    55 900 kr
40 Global World News 2    55 000 kr
41 Red Jamie 2    47 410 kr
42 Arizona Dream 2    35 177 kr
43 Contagious 2    29 925 kr
44 Testa di Cavolo 2    23 000 kr
45 Brother Bill 1    210 000 kr
46 Catwalk Ima 1    189 400 kr
47 FREESTYLER (G) 1    181 766 kr
48 Sandsjöns Enzo 1    179 000 kr
49 Monark Newmen 1    178 000 kr
50 Global Unspoked 1    139 500 kr
51 Ready Trophy 1    126 000 kr
52 Setauket 1    121 000 kr
53 Guli Roy 1    119 500 kr
54 Höwings Zora 1    114 500 kr
55 Qvanting Indika 1    114 000 kr
56 Rob Dyrdek 1    98 800 kr
57 Naughty Boy 1    98 700 kr
58 SEASIDE SONG (G) 1    90 524 kr
59 Allagash Nancy 1    87 600 kr
60 Counterfeightr 1    83 258 kr
61 FIDJI (G) 1    80 297 kr
62 CENTRAL PARK (G) 1    80 010 kr
63 Bellflower Wine 1    79 200 kr
64 Crevisse 1    79 000 kr
65 Emir Ima 1    79 000 kr
66 Appreciated 1    76 401 kr
67 Höstbo Sune 1    76 400 kr
68 Kirsi Boko 1    72 000 kr
69 LoveExplosion H.C. 1    70 000 kr
70 Magic Happens 1    68 200 kr
71 Börge Kosing 1    67 300 kr
72 Global Boom 1    65 000 kr
73 Kryptonite Hanover 1    64 900 kr
74 Tresexton 1    62 000 kr
75 Collier 1    61 000 kr
76 Icarus Boko 1    59 500 kr
77 Mily 1    59 500 kr
78 Global Whitechapel 1    57 900 kr
79 Iris Di Quattro 1    57 500 kr
80 Candy Crush 1    56 600 kr
81 Peter Highness 1    56 000 kr
82 Choctaw Split 1    55 300 kr
83 Imperator 1    54 500 kr
84 Picasso 1    53 500 kr
85 Ashanti Bi 1    53 500 kr
86 Gumman Sisu 1    53 000 kr
87 Caitriona 1    50 000 kr
88 Västerbo Cirkus 1    49 700 kr
89 Global Agreement 1    48 500 kr
90 Sara Hall 1    47 900 kr
91 TWENTYTWOWONTDO (G) 1    45 514 kr
92 Sikvelands Stjerna 1    45 500 kr
93 TOOTICK (G) 1    42 306 kr
94 COLIFLOR (G) 1    42 108 kr
95 Donatello Wibb 1    42 000 kr
96 Monster Mustasch 1    41 700 kr
97 Kurt Cobain 1    40 000 kr
98 Vicar 1    39 000 kr
99 Earthquake Neo 1    38 400 kr
100 My Gifted My 1    38 200 kr
101 Front Pace 1    38 000 kr
102 Don't Be a Loser 1    36 900 kr
103 Crazymonsterheart 1    32 000 kr
104 Glace Au Four 1    31 500 kr
105 O'Man Flax 1    31 500 kr
106 Ailihphilia 1    31 500 kr
107 Express Lime 1    30 500 kr
108 Clerys Spring D.T. 1    29 700 kr
109 Västerbo Jolene 1    27 000 kr
110 Jersey Boko 1    26 400 kr
111 Boira V.W. 1    25 000 kr
112 Digital Pen 1    25 000 kr
113 Cena 1    23 365 kr
114 Hulte Tord 1    21 000 kr
115 Kalaxy Boko 1    20 000 kr
116 Roc Star Joli 1    18 500 kr
117 Vapour Trail 1    18 500 kr
118 Readly Lavec 1    10 000 kr
Antal segrar under året 187

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2020 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 3.28635 sekunder.