Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 132
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2019
Häst Segrar  Prispengar
1 Smedsbo Faksen 4    282 000 kr
2 Victory Highness 4    108 000 kr
3 Hierro Boko 3    530 412 kr
4 A'nana de Bohem 3    475 200 kr
5 Queen Of Sand 3    351 180 kr
6 Amerindienne 3    315 500 kr
7 LoveExplosion H.C. 3    225 100 kr
8 Sandsjöns Enzo 3    198 700 kr
9 Global Avenue 3    181 500 kr
10 Quick Vald 3    180 654 kr
11 Captain My Captain 3    121 300 kr
12 Racing Brodda 2    580 000 kr
13 Dior Ima 2    425 500 kr
14 Nappa Scar 2    377 500 kr
15 Urgent Call 2    262 500 kr
16 Nordby Kuling 2    225 700 kr
17 Guli Roy 2    191 380 kr
18 Star Advisor Joli 2    191 300 kr
19 Calamara's Girl 2    188 700 kr
20 Berberis 2    138 800 kr
21 Flash Håleryd 2    137 300 kr
22 Diadem Viking 2    135 900 kr
23 Global Warrior 2    132 000 kr
24 MR KYGO (G) 2    126 700 kr
25 Counterfeightr 2    125 000 kr
26 Water Puddle 2    123 500 kr
27 Pane Vino 2    116 300 kr
28 Ailihphilia 2    109 300 kr
29 Rally Gunnar 2    106 200 kr
30 Västerbo Cirkus 2    102 050 kr
31 O.M.Dont Cry 2    100 800 kr
32 Glace Au Four 2    94 200 kr
33 Majestic Wine 2    93 500 kr
34 Mr Deauville 2    93 400 kr
35 Järvsö Elling 2    93 000 kr
36 Love Håleryd 2    76 700 kr
37 Västerbo Jolene 2    76 000 kr
38 Järvsö Micke 2    70 800 kr
39 Emmylou Love 2    69 800 kr
40 Maracanazo 2    69 500 kr
41 Coram d'Inverne 2    68 000 kr
42 Ecco Hornline 2    45 300 kr
43 Global Amazone 1    729 000 kr
44 Adiago Trot 1    337 612 kr
45 YRROLL (G) 1    324 500 kr
46 SEASIDE SONG (G) 1    223 696 kr
47 Look Håleryd 1    203 000 kr
48 SILENT NIGHT (G) 1    175 000 kr
49 Testa di Cavolo 1    155 000 kr
50 JAMAICA (G) 1    126 700 kr
51 La Camilla Pellini 1    126 500 kr
52 STUREPLAN (G) 1    116 000 kr
53 Pearl Face 1    99 300 kr
54 Global Utopia 1    99 000 kr
55 WILL BE A HERO (G) 1    98 840 kr
56 FREESTYLER (G) 1    98 066 kr
57 Laurentius Valiant 1    95 000 kr
58 VISITEUR DU POM (G) 1    94 419 kr
59 LIIQING HILL (G) 1    93 100 kr
60 Fabriz Boko 1    93 035 kr
61 Setauket 1    92 500 kr
62 Alvena Warrior 1    86 700 kr
63 Uncle Töll 1    83 000 kr
64 Edrica 1    82 497 kr
65 Express Lime 1    80 500 kr
66 Roc Star Joli 1    80 500 kr
67 Candy Crush 1    79 800 kr
68 Omay Southwind 1    79 200 kr
69 Firecracker 1    72 000 kr
70 Cexter Bob 1    67 200 kr
71 LIKONI (G) 1    65 380 kr
72 Naughty Boy 1    62 600 kr
73 Lukas Zaz 1    62 200 kr
74 EASY MORRIS (G) 1    60 500 kr
75 Global Agreement 1    60 000 kr
76 Järvsö Irene 1    59 500 kr
77 R.K.Prince 1    55 200 kr
78 Jinx'em 1    53 500 kr
79 Varg Eld 1    50 700 kr
80 Guli Atom 1    50 000 kr
81 All For One 1    48 400 kr
82 Obi Degato 1    47 500 kr
83 Merritt 1    46 600 kr
84 Eigelands Fredrik 1    43 500 kr
85 Tresexton 1    41 700 kr
86 New Aviator 1    39 000 kr
87 Mill Zorn 1    36 000 kr
88 Brother Bill 1    32 500 kr
89 MY NAME IS AL (G) 1    26 000 kr
90 Amore Passo V.W. 1    25 500 kr
91 Quebec C. D. 1    25 500 kr
92 Peter Highness 1    25 500 kr
93 Chill's Exclusive 1    25 000 kr
94 Mogge Hall 1    21 113 kr
95 Elsås Ravn 1    20 600 kr
96 Merrie Mistique 1    12 000 kr
97 Carlos Krios 1    11 500 kr
Antal segrar under året 152

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  S-751 05  UPPSALA SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2019 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.0346 sekunder.