Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 041
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2018
Häst Segrar  Prispengar
1 Princess S.W. 5    310 500 kr
2 Mily 4    915 000 kr
3 Alex Tröjborg 4    569 179 kr
4 Star Advisor Joli 4    447 368 kr
5 Dusktodawn Sisu 4    253 900 kr
6 Invincible H.C. 4    246 369 kr
7 O'Man Flax 4    227 450 kr
8 Picasso 4    191 803 kr
9 Ecco Hornline 4    161 000 kr
10 Diadem Viking 4    114 000 kr
11 Fabriz Boko 4    83 918 kr
12 JAMAICA (G) 3    883 000 kr
13 Adiago Trot 3    569 800 kr
14 MRS LOREEN (G) 3    520 000 kr
15 Guli Roy 3    264 500 kr
16 Super Grabben 3    249 500 kr
17 Nonstop Cheri 3    240 200 kr
18 Queen Of Sand 3    226 300 kr
19 Rim Perfect 3    190 200 kr
20 Jessica Highness 3    187 600 kr
21 Alvena Warrior 3    172 400 kr
22 Magic Happens 3    169 600 kr
23 Julius Leejs 3    150 600 kr
24 Edelsa 3    143 542 kr
25 Amerindienne 3    140 500 kr
26 HIGHTOWER (G) 3    118 611 kr
27 My Gifted My 3    97 200 kr
28 Calle Crown 2    925 717 kr
29 LIIQING HILL (G) 2    350 651 kr
30 Baronesse Ima 2    347 200 kr
31 Legoholm Zon 2    325 100 kr
32 Thought Hanover 2    319 500 kr
33 Galinna Am 2    295 000 kr
34 Maracanazo 2    194 290 kr
35 Look Håleryd 2    187 000 kr
36 Nordby Kuling 2    173 000 kr
37 La Camilla Pellini 2    166 250 kr
38 SHOWY SHAUN (G) 2    158 000 kr
39 Sandsjöns Enzo 2    153 000 kr
40 Genesis 2    149 500 kr
41 Kaci 2    129 300 kr
42 Bubba Degato 2    126 000 kr
43 Testa di Cavolo 2    125 500 kr
44 Global Warrior 2    121 500 kr
45 YRROLL (G) 2    121 500 kr
46 Pearl Face 2    120 600 kr
47 Precious Lord 2    120 300 kr
48 Palma Pellini 2    120 000 kr
49 Quiet Please 2    118 200 kr
50 Reggae Hall 2    117 900 kr
51 Clerys Spring D.T. 2    117 200 kr
52 Kiss My Lips Hc 2    115 200 kr
53 Hermine Boko 2    110 500 kr
54 Firecracker 2    110 500 kr
55 ROMAN KING (G) 2    104 040 kr
56 Evander Am 2    83 700 kr
57 Fortune Teller 2    81 500 kr
58 Amorino 2    81 300 kr
59 Whitesand 2    75 000 kr
60 Emmylou Love 2    74 100 kr
61 Mill Zorn 2    70 700 kr
62 Emmylou Love 2    69 800 kr
63 Kurt Cobain 2    67 200 kr
64 Holens Aquavit 2    55 300 kr
65 Lamborghini Lini 2    35 950 kr
66 Firefly Sisu 2    24 747 kr
67 No Matter 1    1 136 000 kr
68 Zoko Lane 1    470 502 kr
69 Violet Bi 1    356 950 kr
70 Racing Brodda 1    333 250 kr
71 Zenita Kronos 1    310 800 kr
72 Ajabaja 1    273 500 kr
73 Cuba Libre Ice 1    262 452 kr
74 Monark Newmen 1    245 100 kr
75 Quebec C. D. 1    224 500 kr
76 Gandhi Boko 1    219 937 kr
77 Viscount 1    213 000 kr
78 Calamara's Girl 1    211 160 kr
79 VISITEUR DU POM (G) 1    186 372 kr
80 Aria 1    179 500 kr
81 Bellflower Wine 1    178 000 kr
82 CASTILLO (G) 1    158 500 kr
83 White Lightning 1    154 100 kr
84 AFAAL (G) 1    152 048 kr
85 TAAIQOON (G) 1    145 900 kr
86 Urgent Call 1    144 000 kr
87 Pretty Perfect 1    138 000 kr
88 Global Unspoked 1    118 400 kr
89 Valley Streamline 1    110 300 kr
90 Staro Nashville 1    107 611 kr
91 Järvsö Elviz 1    102 300 kr
92 RUBY STARLIGHT (G) 1    101 668 kr
93 AMERICAN EAGLE (G) 1    100 000 kr
94 D'Laina 1    94 800 kr
95 Earthquake Neo 1    88 200 kr
96 Delsbofaks 1    86 948 kr
97 Ulriika Highness 1    86 200 kr
98 Slimfit 1    84 300 kr
99 Merritt 1    77 300 kr
100 Orient Avenue 1    77 100 kr
101 Sikvelands Stjerna 1    76 700 kr
102 Sunes Sommar 1    73 900 kr
103 MR KYGO (G) 1    71 700 kr
104 Varg Eld 1    69 500 kr
105 Eigelands Fredrik 1    69 000 kr
106 Zofin Thobo 1    66 000 kr
107 Naughty Boy 1    65 100 kr
108 NINETY BULLETS (G) 1    65 000 kr
109 Lotus Gil 1    64 194 kr
110 SARA SMILE (G) 1    61 040 kr
111 Counterfeightr 1    60 200 kr
112 ELLA BROWN (G) 1    59 301 kr
113 DAXIOS (G) 1    59 005 kr
114 Tresexton 1    59 000 kr
115 Imperator 1    57 700 kr
116 Upbeat Music 1    57 400 kr
117 Merrie Mistique 1    56 200 kr
118 Nygårds Josefin 1    51 000 kr
119 BEACH ROAD ONE (G) 1    50 000 kr
120 STUREPLAN (G) 1    50 000 kr
121 Missya Degato 1    49 900 kr
122 Mr Big Sox 1    49 300 kr
123 Fidde Loss 1    48 100 kr
124 Quick Vald 1    47 844 kr
125 Rock The Knight 1    46 200 kr
126 Västerbo Jolene 1    45 000 kr
127 Captain My Captain 1    42 500 kr
128 Kungkurt 1    42 100 kr
129 Global Utopia 1    40 000 kr
130 Affair Amok 1    39 800 kr
131 Cexter Bob 1    38 700 kr
132 Barnacle 1    36 500 kr
133 Amore Passo V.W. 1    35 000 kr
134 Staro Key West 1    33 000 kr
135 Fiery Heart 1    30 000 kr
136 Flash Håleryd 1    29 226 kr
137 Snyggast 1    25 800 kr
138 Carlos Stephanie 1    11 370 kr
Antal segrar under året 243

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  S-751 05  UPPSALA SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8  UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.06788 sekunder.