Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001

Just nu
5 764
andelsägare.

Segerprocent =12.01

  
Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

  
Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2018
Häst Segrar  Prispengar
1 Princess S.W. 5    310 000 kr
2 Dusktodawn Sisu 4    240 000 kr
3 Ecco Hornline 4    154 800 kr
4 Mily 3    804 500 kr
5 Adiago Trot 3    528 300 kr
6 MRS LOREEN (G) 3    508 000 kr
7 Super Grabben 3    248 500 kr
8 Rim Perfect 3    190 200 kr
9 Julius Leejs 3    150 600 kr
10 Edelsa 3    133 942 kr
11 Magic Happens 3    133 600 kr
12 Picasso 3    122 803 kr
13 Invincible H.C. 3    120 869 kr
14 Diadem Viking 3    83 500 kr
15 Triton Baz 3    75 050 kr
16 Baronesse Ima 2    346 200 kr
17 Star Advisor Joli 2    326 868 kr
18 Legoholm Zon 2    290 000 kr
19 La Camilla Pellini 2    165 250 kr
20 Queen Of Sand 2    160 300 kr
21 Global Warrior 2    120 500 kr
22 Reggae Hall 2    117 400 kr
23 Genesis 2    110 000 kr
24 Hermine Boko 2    109 500 kr
25 Maracanazo 2    109 290 kr
26 Okashi Cheri 2    108 770 kr
27 Sandsjöns Enzo 2    104 000 kr
28 Clerys Spring D.T. 2    102 200 kr
29 Kaci 2    97 300 kr
30 Bubba Degato 2    97 200 kr
31 Alvgrim 2    92 400 kr
32 ROMAN KING (G) 2    82 440 kr
33 Fortune Teller 2    81 500 kr
34 Whitesand 2    75 000 kr
35 Amorino 2    74 000 kr
36 My Gifted My 2    73 700 kr
37 Emmylou Love 2    70 300 kr
38 Emmylou Love 2    69 800 kr
39 Zoko Lane 1    376 002 kr
40 Calle Crown 1    364 000 kr
41 Violet Bi 1    323 050 kr
42 FRANS (G) 1    253 000 kr
43 Zenita Kronos 1    248 500 kr
44 Gandhi Boko 1    219 937 kr
45 Viscount 1    212 000 kr
46 Thought Hanover 1    207 500 kr
47 Calamara's Girl 1    184 660 kr
48 Aria 1    177 000 kr
49 Monark Newmen 1    154 100 kr
50 Urgent Call 1    143 500 kr
51 Cuba Libre Ice 1    137 377 kr
52 Pretty Perfect 1    127 800 kr
53 AFAAL (G) 1    124 764 kr
54 Look Håleryd 1    115 000 kr
55 JAMAICA (G) 1    112 000 kr
56 Valley Streamline 1    110 300 kr
57 Jessica Highness 1    98 600 kr
58 SHOWY SHAUN (G) 1    95 500 kr
59 CASTILLO (G) 1    91 000 kr
60 Kiss My Lips Hc 1    89 500 kr
61 Guli Roy 1    87 500 kr
62 RUBY STARLIGHT (G) 1    87 300 kr
63 Delsbofaks 1    86 948 kr
64 Alvena Warrior 1    85 600 kr
65 O'Man Flax 1    83 950 kr
66 Alex Tröjborg 1    73 753 kr
67 Ulriika Highness 1    72 200 kr
68 Sikvelands Stjerna 1    67 000 kr
69 NINETY BULLETS (G) 1    65 000 kr
70 Eigelands Fredrik 1    59 000 kr
71 Varg Eld 1    58 500 kr
72 DAXIOS (G) 1    57 505 kr
73 Pearl Face 1    56 600 kr
74 ELLA BROWN (G) 1    54 300 kr
75 Zofin Thobo 1    50 000 kr
76 STUREPLAN (G) 1    50 000 kr
77 D'Laina 1    49 500 kr
78 Mr Big Sox 1    48 800 kr
79 Nordby Kuling 1    48 700 kr
80 Lotus Gil 1    46 694 kr
81 Merritt 1    46 300 kr
82 Imperator 1    46 000 kr
83 Nygårds Josefin 1    44 500 kr
84 Mill Zorn 1    43 000 kr
85 Naughty Boy 1    40 800 kr
86 Evander Am 1    38 700 kr
87 Kungkurt 1    38 400 kr
88 Cexter Bob 1    38 200 kr
89 Affair Amok 1    35 500 kr
90 Fidde Loss 1    34 500 kr
91 Staro Key West 1    33 000 kr
92 Holens Aquavit 1    26 000 kr
93 Lamborghini Lini 1    24 950 kr
94 Bottnas Cognac 1    23 598 kr
95 Counterfeightr 1    21 700 kr
96 Flash Håleryd 1    21 200 kr
97 Precious Lord 1    14 300 kr
98 Cinnamon Prince 1    12 000 kr
Antal segrar under året 155

      

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  75105  UPPSALA 

Telefon: 018-124004 (08.30-16.30)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8  UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.0665 sekunder.