Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 309
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2019
Häst Segrar  Prispengar
1 Racing Brodda 4    3 880 000 kr
2 FREESTYLER (G) 4    744 183 kr
3 Guli Roy 4    525 228 kr
4 Queen Of Sand 4    515 680 kr
5 Star Advisor Joli 4    438 800 kr
6 Sandsjöns Enzo 4    396 200 kr
7 Urgent Call 4    330 000 kr
8 Smedsbo Faksen 4    283 000 kr
9 Captain My Captain 4    179 800 kr
10 Love Håleryd 4    179 700 kr
11 Victory Highness 4    118 000 kr
12 Brother Bill 3    2 255 500 kr
13 SILENT NIGHT (G) 3    599 000 kr
14 Hierro Boko 3    538 912 kr
15 A'nana de Bohem 3    481 200 kr
16 Amerindienne 3    315 500 kr
17 LoveExplosion H.C. 3    279 300 kr
18 Global Avenue 3    250 000 kr
19 MR KYGO (G) 3    218 400 kr
20 Quick Vald 3    191 654 kr
21 O.M.Dont Cry 3    172 100 kr
22 Västerbo Jolene 3    158 500 kr
23 Water Puddle 3    151 700 kr
24 Lukas Zaz 3    138 700 kr
25 Peter Highness 3    113 600 kr
26 Policy Of Truth 2    627 000 kr
27 Dior Ima 2    451 500 kr
28 Nappa Scar 2    378 000 kr
29 Nordby Kuling 2    225 700 kr
30 Flash Håleryd 2    219 800 kr
31 Calamara's Girl 2    188 700 kr
32 Counterfeightr 2    164 600 kr
33 Edrica 2    159 497 kr
34 Guli Atom 2    156 000 kr
35 Global Warrior 2    154 500 kr
36 Jaramaz Boko 2    142 000 kr
37 Berberis 2    139 300 kr
38 Diadem Viking 2    135 900 kr
39 Järvsö Elling 2    126 307 kr
40 Guidetti Sisu 2    122 860 kr
41 Barry Wadd 2    117 000 kr
42 Västerbo Cirkus 2    116 050 kr
43 Uncle Töll 2    111 000 kr
44 Ailihphilia 2    110 300 kr
45 Rally Gunnar 2    110 200 kr
46 Global Agreement 2    110 000 kr
47 Naughty Boy 2    102 600 kr
48 Evander Am 2    99 000 kr
49 Glace Au Four 2    95 700 kr
50 Majestic Wine 2    93 500 kr
51 Mr Deauville 2    93 400 kr
52 Coram d'Inverne 2    86 000 kr
53 Vicar 2    84 000 kr
54 Järvsö Micke 2    83 800 kr
55 Emmylou Love 2    69 800 kr
56 Valley Streamline 2    68 500 kr
57 Vapour Trail 2    68 400 kr
58 Ecco Hornline 2    45 300 kr
59 Mogge Hall 2    36 913 kr
60 Global Amazone 1    742 500 kr
61 YRROLL (G) 1    386 500 kr
62 Adiago Trot 1    363 812 kr
63 SEASIDE SONG (G) 1    336 044 kr
64 JAMAICA (G) 1    263 900 kr
65 LIIQING HILL (G) 1    231 200 kr
66 Look Håleryd 1    203 500 kr
67 HALLDORSSON (G) 1    200 200 kr
68 Testa di Cavolo 1    193 000 kr
69 No Matter 1    154 500 kr
70 WILTONS (G) 1    149 000 kr
71 Carlos Stephanie 1    142 865 kr
72 MRS SWIFT (G) 1    140 000 kr
73 Fabriz Boko 1    131 411 kr
74 Gandhi Boko 1    130 200 kr
75 La Camilla Pellini 1    126 500 kr
76 DEBBIE DAWN (G) 1    119 426 kr
77 STUREPLAN (G) 1    116 000 kr
78 Alvena Warrior 1    115 500 kr
79 GRAND TORINI (G) 1    114 520 kr
80 Global Utopia 1    114 000 kr
81 Magic Happens 1    111 500 kr
82 Roc Star Joli 1    109 300 kr
83 Laurentius Valiant 1    108 500 kr
84 Allagash Nancy 1    105 000 kr
85 Earthquake Neo 1    104 150 kr
86 Global Whitechapel 1    103 200 kr
87 Princess S.W. 1    101 500 kr
88 Pearl Face 1    100 300 kr
89 VISITEUR DU POM (G) 1    100 144 kr
90 Crazymonsterheart 1    96 800 kr
91 Jinx'em 1    96 100 kr
92 Monark Newmen 1    96 000 kr
93 Global World News 1    96 000 kr
94 Gordon Brodde 1    94 500 kr
95 Setauket 1    93 000 kr
96 Firecracker 1    90 500 kr
97 Super Grabben 1    88 800 kr
98 Cassius Ima 1    88 800 kr
99 Gumman Sisu 1    88 500 kr
100 Barnacle 1    86 000 kr
101 Cexter Bob 1    83 200 kr
102 Zoko Lane 1    81 900 kr
103 Ella Pace 1    80 800 kr
104 Candy Crush 1    80 800 kr
105 Express Lime 1    80 500 kr
106 Slimfit 1    71 713 kr
107 Obi Degato 1    68 800 kr
108 Järvsö Irene 1    67 300 kr
109 LIKONI (G) 1    66 780 kr
110 Eigelands Fredrik 1    62 500 kr
111 Tresexton 1    62 200 kr
112 Varg Eld 1    60 800 kr
113 New Aviator 1    60 700 kr
114 R.K.Prince 1    60 700 kr
115 EASY MORRIS (G) 1    60 500 kr
116 Sara Hall 1    57 700 kr
117 Alfas Leonore 1    57 000 kr
118 Icarus Boko 1    54 300 kr
119 Victorious Wine 1    53 800 kr
120 Eldson 1    53 500 kr
121 Nygårds Josefin 1    52 500 kr
122 All For One 1    50 400 kr
123 Merritt 1    47 100 kr
124 RUBY STARLIGHT (G) 1    46 760 kr
125 Global Agency 1    41 000 kr
126 Lotus Gil 1    39 746 kr
127 Mill Zorn 1    36 500 kr
128 Zofin Thobo 1    36 500 kr
129 Super Blood Avista 1    33 300 kr
130 Saphir C. D. 1    33 213 kr
131 Forrest Gump S.F. 1    30 100 kr
132 VästerboFlashDance 1    30 000 kr
133 Muscle Energy 1    30 000 kr
134 Quebec C. D. 1    29 300 kr
135 MY NAME IS AL (G) 1    27 500 kr
136 Elsås Ravn 1    26 900 kr
137 Jas 1    26 200 kr
138 Amore Passo V.W. 1    25 500 kr
139 Chill's Exclusive 1    25 000 kr
140 Carlos Krios 1    21 000 kr
141 Merrie Mistique 1    18 600 kr
Antal segrar under året 236

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  751 05  Uppsala SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2019 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.05389 sekunder.