Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001


Just nu
6 073
andelsägare.

Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2018
Häst Segrar  Prispengar
1 Princess S.W. 5    310 500 kr
2 Amerindienne 5    281 000 kr
3 O'Man Flax 5    252 450 kr
4 Diadem Viking 5    184 000 kr
5 Mily 4    915 000 kr
6 Adiago Trot 4    599 800 kr
7 Alex Tröjborg 4    569 179 kr
8 Queen Of Sand 4    476 300 kr
9 Star Advisor Joli 4    447 868 kr
10 Invincible H.C. 4    324 869 kr
11 Dusktodawn Sisu 4    264 700 kr
12 Picasso 4    200 303 kr
13 Ecco Hornline 4    167 000 kr
14 Fabriz Boko 4    88 218 kr
15 JAMAICA (G) 3    883 000 kr
16 MRS LOREEN (G) 3    520 000 kr
17 Guli Roy 3    264 500 kr
18 Super Grabben 3    249 500 kr
19 Nonstop Cheri 3    240 700 kr
20 Jessica Highness 3    193 300 kr
21 Magic Happens 3    192 100 kr
22 Rim Perfect 3    190 200 kr
23 Alvena Warrior 3    182 400 kr
24 Edelsa 3    159 242 kr
25 Kiss My Lips Hc 3    154 700 kr
26 Julius Leejs 3    150 600 kr
27 Precious Lord 3    150 300 kr
28 HIGHTOWER (G) 3    118 611 kr
29 Amorino 3    108 800 kr
30 My Gifted My 3    102 900 kr
31 Kurt Cobain 3    97 700 kr
32 Emmylou Love 3    89 100 kr
33 Calle Crown 2    1 282 224 kr
34 Racing Brodda 2    483 250 kr
35 LIIQING HILL (G) 2    351 351 kr
36 Baronesse Ima 2    347 200 kr
37 Legoholm Zon 2    325 100 kr
38 Thought Hanover 2    319 500 kr
39 Galinna Am 2    295 000 kr
40 CASTILLO (G) 2    232 500 kr
41 Maracanazo 2    194 790 kr
42 Look Håleryd 2    187 000 kr
43 Urgent Call 2    184 000 kr
44 Nordby Kuling 2    173 000 kr
45 Genesis 2    168 300 kr
46 La Camilla Pellini 2    166 250 kr
47 Sandsjöns Enzo 2    158 300 kr
48 SHOWY SHAUN (G) 2    158 000 kr
49 Am I Wrong 2    157 700 kr
50 Testa di Cavolo 2    141 000 kr
51 Pearl Face 2    139 100 kr
52 Bubba Degato 2    135 300 kr
53 Clerys Spring D.T. 2    134 700 kr
54 Kaci 2    129 300 kr
55 Quiet Please 2    127 700 kr
56 Reggae Hall 2    125 100 kr
57 YRROLL (G) 2    121 500 kr
58 Global Warrior 2    121 500 kr
59 Palma Pellini 2    121 000 kr
60 Earthquake Neo 2    113 200 kr
61 Hermine Boko 2    110 500 kr
62 Firecracker 2    110 500 kr
63 ROMAN KING (G) 2    104 040 kr
64 Evander Am 2    103 700 kr
65 Naughty Boy 2    100 400 kr
66 Barnacle 2    87 000 kr
67 Fortune Teller 2    81 500 kr
68 Nygårds Josefin 2    81 500 kr
69 Whitesand 2    75 000 kr
70 Mill Zorn 2    70 700 kr
71 Emmylou Love 2    69 800 kr
72 Merrie Mistique 2    66 700 kr
73 Global Utopia 2    65 000 kr
74 Holens Aquavit 2    55 800 kr
75 Lamborghini Lini 2    35 950 kr
76 Firefly Sisu 2    25 247 kr
77 No Matter 1    1 136 500 kr
78 Zoko Lane 1    471 002 kr
79 Violet Bi 1    356 950 kr
80 Zenita Kronos 1    311 300 kr
81 Ajabaja 1    298 500 kr
82 Staro Nashville 1    282 611 kr
83 Cuba Libre Ice 1    262 452 kr
84 Monark Newmen 1    251 100 kr
85 Quebec C. D. 1    224 500 kr
86 Gandhi Boko 1    219 937 kr
87 Viscount 1    214 000 kr
88 Calamara's Girl 1    211 160 kr
89 VISITEUR DU POM (G) 1    186 372 kr
90 Aria 1    179 500 kr
91 AFAAL (G) 1    178 048 kr
92 Bellflower Wine 1    178 000 kr
93 TAAIQOON (G) 1    171 100 kr
94 White Lightning 1    154 100 kr
95 Pretty Perfect 1    138 000 kr
96 RUBY STARLIGHT (G) 1    124 376 kr
97 GRAND TORINI (G) 1    122 640 kr
98 Global Unspoked 1    118 900 kr
99 Valley Streamline 1    113 100 kr
100 Järvsö Elviz 1    108 600 kr
101 AMERICAN EAGLE (G) 1    100 000 kr
102 Nordby Elde 1    95 500 kr
103 D'Laina 1    95 300 kr
104 Counterfeightr 1    90 200 kr
105 SHEPHERD GATE (G) 1    88 500 kr
106 Slimfit 1    88 100 kr
107 Delsbofaks 1    86 948 kr
108 Ulriika Highness 1    86 200 kr
109 MR KYGO (G) 1    85 140 kr
110 Merritt 1    81 000 kr
111 Sikvelands Stjerna 1    77 200 kr
112 Orient Avenue 1    77 100 kr
113 Sunes Sommar 1    73 900 kr
114 DIVORCE (G) 1    72 000 kr
115 Varg Eld 1    69 500 kr
116 Eigelands Fredrik 1    69 000 kr
117 Zofin Thobo 1    66 000 kr
118 Tresexton 1    65 300 kr
119 NINETY BULLETS (G) 1    65 000 kr
120 Lotus Gil 1    64 194 kr
121 Rock The Knight 1    63 700 kr
122 Quick Vald 1    62 844 kr
123 ELLA BROWN (G) 1    62 841 kr
124 Fidde Loss 1    61 400 kr
125 SARA SMILE (G) 1    61 040 kr
126 Imperator 1    60 900 kr
127 Upbeat Music 1    60 900 kr
128 DAXIOS (G) 1    59 005 kr
129 Mr Deauville 1    57 500 kr
130 Kungkurt 1    50 100 kr
131 STUREPLAN (G) 1    50 000 kr
132 BEACH ROAD ONE (G) 1    50 000 kr
133 Missya Degato 1    49 900 kr
134 Mr Big Sox 1    49 300 kr
135 Cexter Bob 1    48 300 kr
136 Västerbo Jolene 1    45 500 kr
137 Captain My Captain 1    44 800 kr
138 Affair Amok 1    40 300 kr
139 Fiery Heart 1    38 000 kr
140 Amore Passo V.W. 1    37 700 kr
141 Majestic Wine 1    35 000 kr
142 Flash Håleryd 1    33 726 kr
143 Staro Key West 1    33 000 kr
144 Snyggast 1    26 300 kr
145 Global Whitechapel 1    25 500 kr
146 Staro Mayday 1    25 000 kr
147 Carlos Stephanie 1    11 370 kr
Antal segrar under året 273

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  S-751 05  UPPSALA SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (9 - 16)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8   UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.07416 sekunder.