Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001

Just nu
5 902
andelsägare.

Segerprocent =12.02

  
Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

  
Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2018
Häst Segrar  Prispengar
1 Princess S.W. 5    310 500 kr
2 Mily 4    905 000 kr
3 Dusktodawn Sisu 4    253 400 kr
4 Invincible H.C. 4    241 369 kr
5 Picasso 4    176 803 kr
6 Ecco Hornline 4    160 500 kr
7 JAMAICA (G) 3    848 000 kr
8 Adiago Trot 3    559 800 kr
9 MRS LOREEN (G) 3    520 000 kr
10 Alex Tröjborg 3    434 742 kr
11 Super Grabben 3    249 500 kr
12 Nonstop Cheri 3    205 200 kr
13 O'Man Flax 3    202 450 kr
14 Queen Of Sand 3    190 300 kr
15 Rim Perfect 3    190 200 kr
16 Julius Leejs 3    150 600 kr
17 Edelsa 3    143 542 kr
18 Alvena Warrior 3    141 400 kr
19 Magic Happens 3    134 600 kr
20 My Gifted My 3    84 200 kr
21 Diadem Viking 3    83 500 kr
22 Fabriz Boko 3    72 918 kr
23 Calle Crown 2    925 717 kr
24 Star Advisor Joli 2    357 368 kr
25 Baronesse Ima 2    346 700 kr
26 Legoholm Zon 2    325 100 kr
27 Thought Hanover 2    319 000 kr
28 Galinna Am 2    245 000 kr
29 Maracanazo 2    193 790 kr
30 Look Håleryd 2    187 000 kr
31 La Camilla Pellini 2    166 250 kr
32 Jessica Highness 2    157 600 kr
33 Sandsjöns Enzo 2    147 500 kr
34 SHOWY SHAUN (G) 2    146 000 kr
35 Guli Roy 2    145 500 kr
36 Genesis 2    140 000 kr
37 Kaci 2    126 600 kr
38 Testa di Cavolo 2    125 500 kr
39 Bubba Degato 2    122 200 kr
40 Global Warrior 2    121 500 kr
41 YRROLL (G) 2    121 000 kr
42 Pearl Face 2    120 600 kr
43 Reggae Hall 2    117 400 kr
44 Hermine Boko 2    110 500 kr
45 Nordby Kuling 2    104 200 kr
46 ROMAN KING (G) 2    104 040 kr
47 Clerys Spring D.T. 2    102 200 kr
48 Quiet Please 2    97 700 kr
49 Fortune Teller 2    81 500 kr
50 HIGHTOWER (G) 2    78 611 kr
51 Amorino 2    78 300 kr
52 Whitesand 2    75 000 kr
53 Emmylou Love 2    74 100 kr
54 Precious Lord 2    72 300 kr
55 Mill Zorn 2    70 700 kr
56 Amerindienne 2    70 500 kr
57 Emmylou Love 2    69 800 kr
58 No Matter 1    1 135 500 kr
59 Zoko Lane 1    451 002 kr
60 Violet Bi 1    329 950 kr
61 Zenita Kronos 1    299 500 kr
62 LIIQING HILL (G) 1    297 751 kr
63 Racing Brodda 1    282 750 kr
64 Ajabaja 1    273 000 kr
65 Monark Newmen 1    244 600 kr
66 Cuba Libre Ice 1    233 691 kr
67 Gandhi Boko 1    219 937 kr
68 Viscount 1    212 000 kr
69 Calamara's Girl 1    210 660 kr
70 Quebec C. D. 1    204 500 kr
71 Aria 1    178 500 kr
72 VISITEUR DU POM (G) 1    176 372 kr
73 AFAAL (G) 1    152 048 kr
74 Urgent Call 1    143 500 kr
75 Pretty Perfect 1    138 000 kr
76 Bellflower Wine 1    136 500 kr
77 CASTILLO (G) 1    134 500 kr
78 Valley Streamline 1    110 300 kr
79 Kiss My Lips Hc 1    102 500 kr
80 Global Unspoked 1    100 900 kr
81 AMERICAN EAGLE (G) 1    100 000 kr
82 TAAIQOON (G) 1    95 300 kr
83 Palma Pellini 1    95 000 kr
84 Staro Nashville 1    88 361 kr
85 Delsbofaks 1    86 948 kr
86 Ulriika Highness 1    85 700 kr
87 D'Laina 1    82 300 kr
88 Orient Avenue 1    77 100 kr
89 Sikvelands Stjerna 1    75 700 kr
90 Sunes Sommar 1    72 900 kr
91 MR KYGO (G) 1    71 500 kr
92 Eigelands Fredrik 1    69 000 kr
93 NINETY BULLETS (G) 1    65 000 kr
94 Lotus Gil 1    62 194 kr
95 Merritt 1    61 800 kr
96 Counterfeightr 1    60 200 kr
97 Varg Eld 1    59 500 kr
98 Tresexton 1    59 000 kr
99 ELLA BROWN (G) 1    58 801 kr
100 DAXIOS (G) 1    58 505 kr
101 Zofin Thobo 1    57 000 kr
102 Merrie Mistique 1    55 200 kr
103 Naughty Boy 1    54 100 kr
104 Nygårds Josefin 1    51 000 kr
105 STUREPLAN (G) 1    50 000 kr
106 Mr Big Sox 1    49 300 kr
107 Upbeat Music 1    48 900 kr
108 Missya Degato 1    47 600 kr
109 Imperator 1    46 500 kr
110 Evander Am 1    43 700 kr
111 Fidde Loss 1    42 300 kr
112 Kungkurt 1    41 600 kr
113 Firecracker 1    40 000 kr
114 Affair Amok 1    39 800 kr
115 Cexter Bob 1    38 700 kr
116 Rock The Knight 1    38 000 kr
117 Staro Key West 1    33 000 kr
118 Flash Håleryd 1    29 226 kr
119 Holens Aquavit 1    26 500 kr
120 Lamborghini Lini 1    25 450 kr
121 Västerbo Jolene 1    20 000 kr
122 Snyggast 1    14 300 kr
Antal segrar under året 208

      

Kontaktinformation


Easy KB (916616-7271)
Postadress:  Box 305,  S-751 05  UPPSALA SWEDEN 

Telefon: 018-124004 (08.30-16.30)
Telefax: 018-126004
E-post: info@easykb.se
Besöksadress:  Knivstagatan 8  UPPSALA  

© 1987 - 2018 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.06701 sekunder.