Den smartaste modellen att köpa och äga häst tillsammans!
Easy KB

T-001

Just nu
5 713
andelsägare.

  
Vad är Easy KB

X-113

VAD ÄR EASY KB

IGÅR (HISTORIK)

När Easy KB bildades i slutet av 80-talet var det för att fylla behovet av att det på den svenska marknaden skulle finnas åtminstone något seriöst, tryggt och billigt sätt att äga häst på tillsammans med andra. Trav & Galopp-Sverige drabbades då av flera s k ''konsortie-skandaler'', där oseriösa arrangörer med påkostad reklam lyckades locka hundratals trav & galoppälskare att köpa in sig i olika hästar. Det gick så långt att själva ordet ''andelshäst'' i vissa fall fick en negativ klang.
Easy KB har alltså tillkommit för att ge trygghet åt andelsägarna genom bankmässiga betalningsrutiner, genomtänkta juridiska bolagskonstruktioner och branschkunnigt folk.


IDAG OCH IMORGON
Men fortfarande föreligger behovet av ett beprövat och seriöst system för syndikering av andelshästar. Därför det är just andelshästar som kommer att vara stommen i dagens och morgondagens trav- & galoppsport i Sverige. Alla former av hästkapplöpningar fordrar självklart att det finns några som har råd att köpa och äga tävlingshästarna. Redan idag - och ännu mer i framtiden - kommer enbart ett fåtal privatpersoner (och företag) att ha de ekonomiska möjligheterna att äga en ''hel häst'' själva.

Med de mycket små chanserna att via tävlingsvinster få ekonomin kring hästen att gå ihop, så blir hästägandet alltid ett stort lotteri. Tyvärr är dock lottsedlarna (=hästarna) så dyra i inköp och framför allt dyra i drift, att alla med något ekonomiskt förnuft och normala ekonomiska förutsättningar tvekar att köpa en egen tävlingshäst. Man måste alltså gå ihop för att dela på risker och kostnader. Skulle sedan lyckan stå bi och hästen blir en ny 'Camilla Highness  eller Monark Newmen', så är - som alla vet; Delad glädje = dubbel glädje...!

ATT ''GÅ IHOP''
Så långt kan tävlingshästägande tillsammans verka helt odramatiskt och naturligt - men i begreppet ''att gå ihop om någonting'' ligger tyvärr nästan alltid också en tidinställd bomb bestående av splittring och osämja. Det borde inte vara något konstigt att gå ihop några stycken för att äga en häst tillsammans, men vare sig det går bra eller dåligt med det gemensamma hästägandet, så ändras förutsättningarna obönhörligen med tiden.

Delägarnas viljor börjar dra åt olika håll, deras olika ekonomiska förutsättningar börjar ge utslag i olika meningar om målsättningen ...etc. Det som en gång startade som ''en kul grej'' kan lätt förbytas i en obehaglig samvaro som känns mycket påfrestande.

RÄDDNINGEN
Det enda som kan rädda ett gemensamt hästägande är att man redan från början har ett skriftligt avtal, som på ett vettigt och oangripbart sätt reglerar när, var och hur olika typer av problem med samägandet skall lösas.

VAD MÅSTE VARA MED I ETT SÅDANT AVTAL
Man måste bilda ett bolag, med ett bolagsavtal.

Bl a måste dessa förhållanden vara reglerade i avtalet:

1. Varje delägare måste vara ekonomiskt ansvarig endast för sin andel i bolaget

Kommentar: Detta uppnås bara med aktiebolag eller kommanditbolag.


2. Man måste ha smidiga och rättvisa inbetalningsrutiner för delägarna

Kommentar: Detta uppnås bäst genom anpassade bankrutiner (i Easy KBs fall - Autogiro).


3. Det måste finnas ett sanktionssystem om någon slutar att betala

Kommentar: Sedvanliga inkassorutiner måste kopplas till inbetalningsrutinerna.


4. Någon måste ha ansvaret för att räkningar betalas, bokföringen sköts, deklarationsunderlag tas fram, och all övrig administration i bolaget och runt hästen

Kommentar: Detta brukar vara det verkligt stora problemet med andelsägande i kamratkretsen; få orkar hålla på med detta pappersarbete i mer än något år... Och det finns få hobby-områden som är så 'byråkratiserade' som hästägande ... Det enda hållbara är att låta någon sköta allt det här professionellt.


5. Beslutsorgan måste finnas, och i de stora frågorna (ska vi sälja hästen? etc) måste man ha regler för både majoritets- och minoritetsskydd

Kommentar: De löpande besluten måste tas av en bolagsförvaltare, som har god branschkännedom, och har delägarnas förtroende, medan delägarna själva röstar i de fundamentala frågorna.


6. Det måste finnas ett sätt för var och en att hoppa av, dvs ta sig ur bolaget utan att behöva förlita sig på de andra

Kommentar: Varje andel skall gå att överlåta individuellt, och varje andelsägare skall kunna sälja sin andel efter en viss tid om han/hon vill sluta av någon anledning.


FY VAD TRÅKIGT DET HÄR VERKAR

Ja, men låt då någon annan ta hand om det! Det roliga med hästägandet är ju kontakterna med hästen, tränaren och de övriga andelsägarna - men detta får inte drunkna i allt det tråkiga.

En förutsättning för att man skall kunna ägna sig åt det man gick ihop för, är att allt det ovannämnda 'sköter sig själv'.


Vad är Easy KB

Easy KB är ett kommanditbolag med ett bolagsavtal som uppfyller alla ovan krav och som man bör ställa på ett sådant:

- Varje häst är vanligtvis 'indelad' i 20 andelar (ibland även i 100 andelar), och varje andelsägare ansvarar bara för sin andel (eller sina andelar om man köpt flera).

- Varje andelsägare måste ha ett bankkonto, vilket sedan används för betalning av vars och ens andel av det underskott som uppstår om kostnaderna för hästen överstiger intäkterna för den månaden; uppstår överskott sparas detta (utgående balans) för betalning av nästa månads driftskostnad osv...

- All administration handhas av Svenska Andelshästar AB (SVAB), som ägs av AGRIA & Avelsföreningen. SVAB är s k komplementär i bolaget och utåt sett obegränsat ansvarig för bolagets verksamhet och skulder. SVAB ser också till att alla betalar.

- SVAB tar också hand om alla vardagsfrågor runt hästen, men det är tränaren som lägger upp träningen och sköter matchningen. Vid andelsägarmöte kan andelsägarna rösta och besluta i alla större frågor (skall vi byta tränare ?, skall vi sälja hästen ? etc).

- Om någon vill sälja sin andel kan detta ske antingen helt privat eller genom SVABs förmedling. Om andelen(1/20) är osäljbar på öppna marknaden, köps den efter viss tid tillbaka för 400 kr av en s k ''återköpsfond''.

Allt det här finns reglerat och beskrivet med juridiskt språk under punkt 7 i BOLAGSAVTALET.

VILKA KAN VARA MED I EASY KB - Easy KB är ÖPPET FÖR ALLA

Alla kan vara med - ensam eller tillsammans med kompisar - med en enda begränsning: Du måste vara myndig!


HUR KAN JUST JAG KOMMA MED I EASY KB Det finns tre sätt att komma med i Easy KB:

1. Du e-mailar, ringer, faxar eller skriver till Easy KB. På vår hemsida kan du läsa om vilka nya hästar eller befintliga 'Easy-andelar' som just då ärtill salu i olika hästar, och du bestämmer sedan ensam i lugn och ro om du vill köpa in dig i en redan befintlig häst. (Du kan t o m ge ett anbud på vilket belopp som helst för en andel i vilken häst som helst på listan - alltså även om om ingen andel just då har utannonserats i just den hästen).

2. Du själv - eller du och dina kompisar tillsammans (2-20 pers) - anmäler dig/er som intressenter för en kommande unghäst. Detta innebär inget som helst åtagande, men du/ni kommer i så fall in i Easy KBs register för intressenter. Därefter kommer du/ni att fortlöpande få erbjudanden på nya unghästar, som uppfödare/tränare förmedlar via oss.


3. Det tredje sättet är att du och dina kompisar redan har bildat en grupp och redan har en häst i bolagsform eller har utsett* en häst som ni skulle vilja äga i Easy KB-konceptet. Då köper ni endast administration, betalningsrutiner, bokföring, deklaration etc , allt enl. bolagsavtalet. * OBS, det är då viktigt att förvärvet initialt sker via Easy KB.


HUR GÅR DET TILL NÄR EASY KB KÖPER IN EN NY HÄST

Easy KB köper inte in någon ny häst om det inte före köpet, finns en färdig grupp andelsägare (2-20 pers)! Däremot lägger Easy KB ned stor möda på att förmedla intressanta unghästar till blivande andelsägare. Varje år brukar Easy KB förmedla ett stort antal tävlingshästar till hästintresserade. Före de stora årliga auktionerna kan man anmäla sitt intresse för en auktionshäst (ej bindande!). Får vi sedan ihop ett tillräckligt stort antal andelsägare, tar vi hjälp av en etablerad tränare för exteriör- & stam-besiktning. Avsikten är alltså att före auktionen få ihop en andelsgrupp och tillsammans med den bestämma val av travtränare och ett högsta inköpspris för inrop. Därefter samlas de som vill och har tillfälle på auktionen och ropar/bjuder upp till det bestämda priset. En garanterat kittlande upplevelse, som redan från början skapar gemenskap i gruppen.


Vår affärsidé är alltså inte att sälja hästar.

Vår affärsidé är att på ett enkelt sätt hjälpa dig att bli delägare i en tävlingshäst.

Vår affärsidé är att tillhandahålla betalningsrutiner, bokföring, deklaration, juridik och annan administration runt andelshästägandet.

Vår affärsidé är m a o andelsägaradministration av högsta kvalitet.

  
Flest segrar under året

T-060

Segrande Easy-hästar under 2017
Häst Segrar Prispengar
1 Star Advisor Joli 6 670 950 kr
2 Ulriika Highness 6 249 300 kr
3 MUTEKI (G) 5 861 080 kr
4 Cuba Libre Ice 5 568 616 kr
5 Calle Crown 5 447 500 kr
6 Obi Degato 5 306 500 kr
7 Super Grabben 5 269 800 kr
8 Valley Streamline 5 199 300 kr
9 Julius Leejs 5 189 591 kr
10 Ginotonic 5 147 000 kr
11 Calamara's Girl 4 1 431 900 kr
12 Violet Bi 4 1 230 000 kr
13 Delsbofaks 4 540 808 kr
14 Mily 4 288 500 kr
15 O.M.Dont Cry 4 264 184 kr
16 Monark Newmen 3 3 145 940 kr
17 Policy Of Truth 3 938 900 kr
18 SEASIDE SONG (G) 3 715 998 kr
19 Nappa Scar 3 488 550 kr
20 Delicious Grim 3 434 400 kr
21 Alkalizer Am 3 399 758 kr
22 Urgent Call 3 365 200 kr
23 STUREPLAN (G) 3 280 140 kr
24 Lukas Zaz 3 274 000 kr
25 MRS KIESZA (G) 3 205 408 kr
26 Fortune Teller 3 198 500 kr
27 Edelsa 3 198 500 kr
28 Baronesse Ima 3 152 500 kr
29 Chosen One 3 140 500 kr
30 Jessica Highness 3 131 700 kr
31 Upbeat Music 3 114 000 kr
32 Kungkurt 3 101 900 kr
33 Trito De Royal 3 95 100 kr
34 Dream U.N.G. 3 95 100 kr
35 Mr Big Sox 3 85 700 kr
36 Skip Beau 3 61 050 kr
37 Nygårds Josefin 3 58 500 kr
38 New Aviator 3 47 000 kr
39 MRS LOREEN (G) 2 590 000 kr
40 ANTIGUA (G) 2 323 000 kr
41 No Matter 2 298 000 kr
42 Smedsbo Faksen 2 259 272 kr
43 Nonstop Cheri 2 236 500 kr
44 Alvena Take It 2 232 825 kr
45 TAAIQOON (G) 2 228 200 kr
46 CASTILLO (G) 2 213 000 kr
47 Nobel Southwind 2 205 700 kr
48 Ultimate Wine 2 187 118 kr
49 Qamaro C.d. 2 174 900 kr
50 Zoko Lane 2 172 500 kr
51 Cexter Bob 2 155 500 kr
52 Omay Southwind 2 140 800 kr
53 NINETY BULLETS (G) 2 136 600 kr
54 WILTONS (G) 2 134 000 kr
55 Järvsö Irene 2 125 340 kr
56 Viscount 2 122 000 kr
57 Bubba Degato 2 117 700 kr
58 Earthquake Neo 2 108 300 kr
59 Kiss My Ace 2 105 800 kr
60 Sunes Sommar 2 104 300 kr
61 Reggae Hall 2 103 300 kr
62 Dreams Burn Down 2 100 500 kr
63 Quiet Please 2 100 100 kr
64 Alle Cash 2 100 000 kr
65 Calle Laday 2 99 100 kr
66 O'Man Flax 2 94 000 kr
67 Klara Håleryd 2 93 100 kr
68 Järvsö Elviz 2 89 700 kr
69 Happy Ours 2 87 700 kr
70 Victory Streamline 2 80 800 kr
71 Alexis Goodland 2 80 000 kr
72 Linus Wibb 2 77 000 kr
73 Nordby Kuling 2 76 300 kr
74 Yrsa Brick 2 70 600 kr
75 Dusktodawn Sisu 2 68 100 kr
76 Clerys Spring D. T. 2 65 200 kr
77 Counterfeightr 2 50 800 kr
78 Ecco Hornline 2 44 600 kr
79 Sol Varga 2 42 300 kr
80 White Lightning 1 1 192 250 kr
81 Quebec C. D. 1 575 000 kr
82 FREESTYLER (G) 1 473 050 kr
83 Racing Brodda 1 305 000 kr
84 Ajabaja 1 286 440 kr
85 Undine 1 243 040 kr
86 D'Laina 1 242 060 kr
87 Magic Happens 1 232 000 kr
88 Mr Deauville 1 223 000 kr
89 AFAAL (G) 1 163 007 kr
90 LOOP DE LI (G) 1 162 050 kr
91 Britt Palema 1 152 076 kr
92 Legoholm Zon 1 148 400 kr
93 Snurten 1 139 367 kr
94 Fancy Flair 1 128 000 kr
95 DAXIOS (G) 1 128 000 kr
96 Thengill 1 119 700 kr
97 My Gifted My 1 115 700 kr
98 Dogge Sting 1 100 500 kr
99 Clouds Above 1 92 000 kr
100 ROMAN KING (G) 1 92 000 kr
101 HIGHTOWER (G) 1 90 792 kr
102 Riverside Drive 1 90 100 kr
103 Önas My 1 88 800 kr
104 Tequila Palema 1 87 000 kr
105 GOLDEN ROCKET (G) 1 86 408 kr
106 Global Trustful 1 85 400 kr
107 Rim Perfect 1 65 400 kr
108 LIIQING HILL (G) 1 63 700 kr
109 Bren Derlin Am 1 62 426 kr
110 SHOWY SHAUN (G) 1 62 000 kr
111 Eigelands Fredrik 1 59 180 kr
112 Merritt 1 55 000 kr
113 Glace Au Four 1 52 700 kr
114 BANKETTE (G) 1 52 000 kr
115 Tinto One 1 51 600 kr
116 Majestic Wine 1 50 000 kr
117 Herakles 1 49 000 kr
118 Bottnas Cognac 1 47 188 kr
119 Tin Gnist 1 44 309 kr
120 Cabades 1 42 300 kr
121 Moonshadow E. E. 1 40 500 kr
122 Doris Palema 1 36 500 kr
123 Imperator 1 36 300 kr
124 Höstbo Sune 1 36 300 kr
125 Alvena Warrior 1 34 500 kr
126 Okashi Cheri 1 33 200 kr
127 Ella Pace 1 32 200 kr
128 Eleanor Shellby 1 28 300 kr
129 Kiss My Lips Hc 1 28 000 kr
130 Crystal Cava 1 26 000 kr
131 Invincible H.C. 1 25 000 kr
132 Staro Key West 1 24 500 kr
133 Cinnamon Prince 1 24 300 kr
134 Othello C.D. 1 22 500 kr
135 Merrie Mistique 1 15 000 kr
136 Loke Nalan 1 12 000 kr
Antal segrar under året 280

      

Kontaktinformation

Easy KB (916616-7271) Postadress: Box 305, 751 05 UPPSALA Telefon: 018-124004 (08.30-16.30) Telefax: 018-126004 E-post: info@easykb.se Besöksadress: Knivstagatan 6 UPPSALA © 1987 - 2017 Svenska Andelshästar AB
Sidan skapades på 0.11657 sekunder.